Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0125-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социални услуги в общността - алтернативи за лица, зависими от грижа, в община Чепеларе
Бенефициент: Община Чепеларе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Чепеларе
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към лица с увреждания в трудоспособна и възраст и възрастни самотни хора, застрашени от институционални грижи. Цели се да се преодолее изолацията им, да се разшири обхватът на ползващите социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент” в общината.
Дейности: Провеждане на информационни кампании, изготвяне на информационни и рекламни материали Провеждане на 2 информационни кампании в началото и в края на проекта : Изготвяне на 2 съобщения за медиите; Провеждане на 2 пресконференции с участието на 1 местна, 3 регионални и 1 национална медии; Платени реклами съобщения за набиране на потребители и персонал в местна телевизия; Платени публикации в два регионални вестника; Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали: флаери 300 бр, информационни брошури – 100 бр; Изработване на рекламни мате риали: чаши – 100 бр, химикали - 150 бр., направа на идентификационни знаци /баджове/ на персонала – 26 бр; рекламна табела – 2 бр.
Организиране на Информационен семинар за социалните услуги в общността и публично-частното партньорство /ПЧП Семинарът ще се проведе през третия месец на проекта, в началото на предоставяне на услугите. Участват потребители, техни близки и представители, пенсионерски организации, организации на инвалидите, представители на институции – Д”СП”, общинската администрация, кметове, НПО; Обсъждани теми: „Социални услуги в общността и публично-частното партньорство при реализирането им” и „Качество на социалните услуги – изработване на критерии, специфични за услугата в общността”. За целите на семинара се провеждат две лекционни сесии, една за работа по групи и обсъждане. В заключение се изработват критерии за качество на услугите в общността и се избира Съвет на потребителите, който извършва вътрешен мониторинг на качеството на услугата по тези критерии.
Подбор, обучение и назначаване на социални асистенти и домашни помощници; Кандидатите за помощници и асистенти се набират чрез обявите в медиите и филиала на Д„БТ” в Чепеларе, чрез рекламните материали, насочени към безработни, работещи и пенсионери със съответна мотивация и подходяща квалификация; Изработват се критерии за подбор на асистенти и помощници; изготвя се длъжностна характеристика за двете длъжности; Подборът се извършва по документи, а окончателният подбор след събеседване с кандидатите. Обучението за придобиване на знания и умения по професиите се извършва съгласно методиката, в рамките на 5 дни за 30 учебни часа. Поддържащото обучение цели поддържане и развиване на социални и професионални умения – в рамките на 4 часа 4 пъти за периода. Дейността по обучението се извършва след избор на обучаваща организация; При назначаване на кандидатите се спазват следните процедури: сключване на договори /трудов, граждански/, подписване на декларация за поверителност, запознаване с длъжностната характеристика и Правилника за вътрешния ред на организацията, инструктаж за безопасност на труда. Месечното отчитане на извършения обем работа, начисляване и изплащане на възнагражденията се извършва в началото на месеца, следващ отчетния. На назначените лица се осигуряват работно облекло, лични предпазни средство и сключена групова застраховка.
Подбор и включване на ползвателите на услугите - разработване на социални оценки, индивидуални планове и др, сключване на договори , Информацията за услугата е разпростра нена в общността чрез рекламните материали, организациите на инвалидите и пенсионерите, институциите, кметствата в селата. Подборът на потребителите се извършва след подаване на молби за включване в услугата. Изготвя се списъка на потенциалните потребители, който се предоставя на социалните работници от отдел „Социална закрила” Чепеларе. Изготвената от тях социална оценка съдържа оценка на потребностите, преглед и характеристика на общото физическо и психическо състояние, способност за справяне с ежедневния бит, социални контакти, условията на живот и др. съгласно методиката. Оценката се актуализира на 6-я месец или по-рано при необходимост – настъпили промени в състоянието на потребителя или по молба /негова или на близките му/. Изготвя се индивидуален план за предоставяне на услугите, поотделно или заедно, с участието на потребителя/или негов представител, Включва конкретните ангажименти на доставчика, максимално съобразени със социалната оценка, начина на живот и личните предпочитания на потребителя; оценката на риска за здравето и безопасността на потребителя. Актуализира се, съгласно методиката, на 6-я месец след социална оценка или при възникване на нови потребности. Сключва се договор – Определя се потребността от вида услуги и броя часове за ползване на база на социалната оценка на потребителите, изработена от социалните работници; Обработват се данните за доходите на потребителите, договарят се на срещата с потребителя и/или негов представител услугите, които се ползва, часовете и размера на месечната такса; В срещата участват потребителя/негов представител, асистента/помощника и представител на доставчика. Разработват се графици за предоставяне на услугите, като организацията на доставчика дава възможност за оптимално удовлетворяване желанията на потребителя, в т.ч при промяна на потребностите и за предоставяне на услуги по време на отпуск на титуляра.
Организиране и предоставяне на качествени услуги Услугите се предоставят съобразно социалната оценка, индивидуалния план, от обучен асистент и/или помощник, съобразно сключения договор. Те се предоставят заедно или поотделно в обем и начин, отразени в договора и плана. При промяна на потребностите и декларирано желание от потребителите се извършва своевременна промяна в организацията за предоставяне им. Услугите, които предоставя социалният асистент, са насочени към преодоляване изолацията на потребителите - помощ при общуването, поддържане на социални кон такти, занимания в дома и извън него, административни и медицински услуги, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. Домашният помощник осъществява хи- гиенизиране на обитаваните помещения, поддържане на личната хигиена, подпомага приготвянето на храна и храненето, извършва други битови услуги; В работата на доставчика и неговия персонал основно място заема оценката на риска. Тя се извършва преди предоставяне на услугата и се актуализира на 6 –я месец. Въз основа направената оценка, съвместно с потребителя и други професионалисти, се разработва и план за намаляване на риска, който също се актуализира. В Правилника за вътрешния ред и длъжностната характеристика на помощниците и асистентите се залагат и принципите за закрила на личността, отработват се правила и процедури за защита имуществото и финансовите средства на потребителите. Общината като доставчик разполага с ясна процедура за работа с жалбите на потребителите, както и с дневник на похвалите.
Управление на проекта, мониторинг и контрол на дейността; Управлението на проекта се извършва от екипа по проекта, с разпределени задачи и функции; За целите на проекта е осигурен офис, закупено е офис-оборудване; Целта е осигуряване на качествена услуга в интерес на потребителите. Изработва се система за осигуряване на качество, с ясни индикатори и правила. Целта на вътрешния мониторинг е качеството на осигуряваните услуги, обратната връзка с потребителите и персонала, оценката и превенцията на рисковете, предприеманите действия за корекция. Съгласно методиката се организират месечни посещения на потребителите, а при при нужда и по-често, като се проверява и дейността на назначените лица /чрез разговори с потребителите, срещи с техни близки, проверка на «Дневника на потребителя»/; Резултатите се отразяват във «Протокол за проверка /чек-лист/» и се обобщават се в ежемесечния отчет; Направените оценки се обсъждат на срещи на екипа и се вземат съответни решения; Веднъж месечно се организират открити срещи на партньорите, в които участва и създаденият Съвет на потребителите. Той провежда свои наблюдения, проверки и дава мнения и препоръки за качеството на услуги. За целите на мониторинга се извършнва и периодична проверка и преглед на документацията – досиета, графици, дневници за жалби и похвали и др. Набира се цялата първична документаця за определяне размера на потребителските такси и проследява тяхната събираемост и отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 026 BGN
Общ бюджет: 48 590 BGN
БФП: 45 849 BGN
Общо изплатени средства: 45 190 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 405 BGN
2009 35 785 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 190 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 994 BGN
2009 30 417 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 411 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 411 BGN
2009 5 368 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 779 BGN
Финансиране от бенефициента 2 810 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз