Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0169-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-105
Наименование: Технологично обновление в "Енеркемикал" ЕООД
Бенефициент: “ЕНЕРКЕМИКАЛ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Технологично обновление в "Енеркемикал" ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Инвестиции
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Одит
Визуализация - включена в Дейност 1
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 1 697 276 BGN
БФП: 996 288 BGN
Общо изплатени средства: 996 288 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 996 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 996 288 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
996 288 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 846 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 846 844 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
846 844 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 149 443 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 443 BGN
Финансиране от бенефициента 703 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Екип за управление - ЕНЕРКЕМИКАЛ
Индикатор 9 Поставени табели - ЕНЕРКЕМИКАЛ
Индикатор 10 Изготвени счетоводни справки и финансов отчет - ЕНЕРКЕМИКАЛ
Индикатор 11 Сключени договори между бенефициента и обслужващата банка - ЕНЕРКЕМИКАЛ
Индикатор 12 Проведена обществена поръчка, сключени договори между бенефициента и подизпълнителите - ЕНЕРКЕМИКАЛ
Индикатор 13 Проведена тръжна процедура - ЕНЕРКЕМИКАЛ
Индикатор 14 Сключени договори с доставчици на оборудването - ЕНЕРКЕМИКАЛ
Индикатор 15 Приемо – предавателни протоколи и протоколи от проведени тестове
Индикатор 16 Одиторски доклад - ЕНЕРКЕМИКАЛ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз