Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0123-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-85
Наименование: Пазвитие на нови конкурентни предимства на "ВОП" ООД Ботевград
Бенефициент: "ВОП" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Pазвитие на нови конкурентни предимства на "ВОП" ООД Ботевград
Дейности: Формиране на екип за изпълнение на проекта
Мобилизиране на проектния екип
Избор на доставчици, доставка и инсталиране на вертик. фрезов център и струго-фрезов център
Избор на фирма-доставчик, доставка и инсталиране на CAD/CAM софтуера
Публикуване на съобщения на фирмената интернет страница
Визуализация
Подготовка и представяне на междинен технически и финансов отчет и искане за междинно плащане на средства по проекта
Организиране и поддържане на счетоводна отчетност на проекта, в т.ч. създаване на отделна аналитична сметка за доп. разходи
Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Мария Атанасова Вълканова
ТЕКСИМП СА
ERGOTOOLS INDUSTRIAL EQUIPMENT S.A.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 460 162 BGN
Общ бюджет: 644 275 BGN
БФП: 450 992 BGN
Общо изплатени средства: 450 992 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 450 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 450 992 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
450 992 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 383 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 383 343 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
383 343 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 67 649 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 649 BGN
Финансиране от бенефициента 197 212 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Изпълнени проектни дейности - ВОП
Индикатор 9 Закупени ДМА и ДНМА - ВОП
Индикатор 10 Размер на получената безвъзмездна финансова помощ - ВОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз