Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0162-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Оптимизация в производствените технологии и модернизация на активите (ОПТИМА)
Бенефициент: "Ронис" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Оптимизация в производствените технологии и модернизация на активите (ОПТИМА)
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 : Управление на проекта. Техническо и финансово отчитане.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 : Провеждане на тръжни процедури по реда на ПМС № 55 / 12.03.2007
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 : Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 : Визуализация на проектните дейности.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 : Одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 330 529 BGN
Общ бюджет: 448 415 BGN
БФП: 313 891 BGN
Общо изплатени средства: 313 891 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 313 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 313 891 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
313 891 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 266 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 266 807 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
266 807 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 084 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 084 BGN
Финансиране от бенефициента 141 655 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 6 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Изпълнен проект в съответствие с хоризонтални политики на ЕС
Индикатор 8 Сключени договори с нови контрагенти - Ронис
Индикатор 9 Внедрени нови производствени машини в предприятието - Ронис
Индикатор 10 Изпълнени мерки за публичност, в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ - Ронис
Индикатор 11 Изпълнен проект в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ - Ронис


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз