Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0027-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Домашни грижи за самотноживеещи стари хора и хора с увреждания от община Айтос
Бенефициент: Сдружение "Алтернативи"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 12.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Айтос
Описание
Описание на проекта: Проектът е за предоставяне на услугите Социален асистент и Домашен помощник на самотноживеещи стари хора и лица с увреждания за преодоляване на социалната им изолация, превенция на домашно насилие и зависимост от институционален тип грижи.
Дейности: Дейности по организация и управление на проекта Определяне на членовете на екипа за управление на проекта. Екипът за управление и администриране на проекта ще се състои от координатор, технически сътрудник и счетоводител. Пряко в изпълнението на проекта ще бъде ангажиран социален консултант/и. Това звено ще отговаря за цялостната организация, координация и вътрешен мониторинг на дейностите, включени в настоящото проектно предложение. На определени етапи ще се включват специалисти от организацията- партньор. Община Айтос като партньор ще участва в мониторинга на услугите и дейностите по популяризиране социалните услуги в общността и повишаване чувствителността на обществото към проблемите и възможностите на хората в неравностойно положение. • Подготовка на индивидуалните задания и длъжностни характеристики в зависимост от спецификата на трудово-правните отношения. Подписване на договори. • Изготвяне на подробен времеви график за изпълнението на проекта; • Провеждане на извънредни екипни срещи, както и разширени екипни срещи с участието на партньорите
Подбор на потребители и социални асистенти • Стартира с информационна кампания сред целевите групи- разпространение на дипляни; прессъобщения, интервюта с екипа на проекта; информациони плакати в ДСП и ДБТ; • Следва разработени процедури и критерии : По подбора на социални асистенти/ домашен помощник: - Събиране заявленията за кандидатстване от желаещи да работят като социални асистенти/домашен помощник. Следва предварителна оценка по документация и провеждане на интервю с кандидатите с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. По подбора на потребители: ДСП-Айтос извършва оценка на потребностите от социални услуги на потребитлите. Координатора организира и провежда срещи за представяне на социалните асистенти / домашни помощници на потребителите и се изготвя разпределение. Екипът на проекта събира и обработва данните от декларациите за доходите на потребителите. Определя часовете, на които потребителят има право на достъп. Изчислява месечната такса. Подготовка, организиране и провеждане на три работни срещи между представители на партньорите и Дирекции „БТ” за обсъждане и приемане на критериите за подбор на потребители; социални асистенти; домашни помощници и разпределяне на отговорности.
Договаряне на услугата Социален асистент /Домашен помощник с потребителите • Сключва договори с потребителите. Изготвяне на стандартен образец на договор, съгласно Методиката за предоставяне на услугата „Социален асистент”. Организиране на срещи с потребителите,/ техни представители за разясняване, консултиране и подписване на договорите. Изготвяне на индивидуален план за услугите «Социален асистент» и «Домашен помощник». Изготвяне и актуализиране (на шест месеца и при необходимост при промяна на потребностити) индивидуални планове за социални услуги на потребителите. Индивидуалният план за предоставяне на услугата ще описва дейностите, които доставчикът се ангажира да извършва за удовлетворяване на индивидуалните специфични потребности на потребителя. Въз основа на направената оценка ще се разработви – съвместно с потребителя или неговия законен представител, както и с други професионалисти (социални работници, личен лекар, други специалисти от помагащите професии) - план за намаляване на рисковете, който ще е част от индивидуалния план на потребителя за ползване на услугата.
Договаряне на работата на социалните асистенти/ домашни помощници • С одобрените кандидати за СА/помощници ще се сключат трудови договори. СА/ДП ще се разпределят спрямо заявените услуги от потребителите и възможностите на асистентите/помощниците да ги предоставят. Социалните асистенти/помощници подписват длъжностна характеристика, която е част от техния трудов договор и която описва техните задължения, отговорности и подчиненост. При дългосрочно отсъствие (временна нетрудоспособност/ отпуск) ще бъдат наемани лица преминали процедурата по подбор и включени в обученията на граждански договор, с цел осигуряване непрекъснатост на услугата за потребителите. • За всеки СА/помощник ще се изготви индивидуален план за работа . • Ежемесечно ще се събират седмични справка-графици, удостоверяващи с подпис на потребителя предоставените услуги. Въз основа на тях ще се начисляват и изплащат работните заплати. Сключени договори със социалните асистенти/ домашни помощници. Изготвени и подписани длъжностни характеристики. Регламентирани права и задължения. Регламентирани административни процедури за проследяване работата на СА/ДП.
Обучителни дейности за повишаване компетенциите на СА / ДП • Проучване на актуалните потребности от обучение на СА; • Провеждане на редовни индивидуални и групови консултации на СА; • Обучаване и въвеждане в работата на новоназначени СА/ДП; • Провеждане на едно поддържащо обучение за СА/ДП
Дейност 6: Предоставяне на услугата Социален асистент/ Домашен помощник • Дейността включва предоставяне на високо качествени услуги и грижи, съобразно идентифицираните и най-приоритетни потребности на потребителите • Екипът ще осигури консултации на потребителите и техните семейства • Партньорите ще осъществяват постоянен мониторинг на предоставянето на услуги, чрез разработени критерии за мониторинг и отчетност; въведена мониторингова информационна система. Мониторирането на услугите ще включва ежемесечен мониторинг в дома на всеки потребител от координатора на проекта, съгласно предварително изработен план за мониторинг. Мониторинг ще се провежда и в резултат на нови потребности или сигнал от потребител/ СА/ ДП. Резултатите от мониторинга ще се отразяват във формуляр за мониторинг за всяко посещение и ще се обобщават в ежемесечен отчет. • Екипът ще работи по казуси от проекта (домашно наилие, траурана реакция, зависимости, депресивни и тревожни състояния). • Екипът- координатор, социален консултант ще работят под супервизия • Ще се организира годишна среща на потребители, техни близки и СА/ДП, съвместно с екипа на проекта и заинтересовани страни (представители на ДСП, ДБТ, община, съюзни организации на хората с увреждания) за обсъждане на социалните услуги и предложения за подобряване на социалната услуга и за създаване на инициативи в общността • Дейността включва и събиране месечните такси от потребителите и тяхното осчетоводяване
Рекламна дейност на проекта 7.1.Реклма, чрез издаване и разпространение на дипляни с информация за проекта. Изработване и разпространение на плакати. 7.2.Периодични публикации в пресата и излъчване на репортажи за дейностите по проекта в местните средства за осведомяване: радиовъзел, кабелна телевизия 7.3. Разработване и поддържане на специална рубрика в интернет страницата на Сдружение „Алтернативи”, на която ще бъдат публикувани данните за проекта. Необходими ресурси – проект и стратегия на рекламните материали и кампания
Мониторинг и оценка на проекта Дейността включва текущ контрол върху дейностите, извършван от координатора на проекта и счетоводителя. Анализ на реализацията на проекта и финансово отчитане на проекта. 8.1.Вътрешен мониторинг • Оценка удовлетвореността на участниците в проекта от целевата група, ползвали или предоставяли социални услуги, предвидени в проекта. • Ще бъдат проведени избирателно интервюта и с крайните бенифициенти – преки и косвени. 8.2 Отчитане изпълнението на проекта • Изготвяне на отчети, съгласно изискванията на МТСП и Програма „ОПРЧР”, както и отчети след изпълнение на всяка от дейностите /отчитат се от изпълнителите на съответните дейности/. • Изготвяне на финален отчет – технически и финансов
Партньори
Партньори:
Община Айтос
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 290 BGN
Общ бюджет: 89 552 BGN
БФП: 84 000 BGN
Общо изплатени средства: 82 753 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 156 BGN
2009 63 597 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 753 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 282 BGN
2009 54 058 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 340 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 873 BGN
2009 9 540 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 413 BGN
Финансиране от бенефициента 5 610 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз