Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0109-C0001
Номер на проект: Д01-233/24.10.2011
Наименование: Да приемем различните от нас
Бенефициент: Община Септември
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 24.10.2011
Дата на приключване: 24.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящия проект е да създаде подходящи условия за подпомагане на образователния процес на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП), както и да стимулира развитие на интегрираното и включващото обучение чрез създаването на подкрепяща среда.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Подготовка на Дейност 1 – Управление на проекта, включително провеждане на работна среща за приемане на план за уточняване на модулите и детайлите по дейностите
Дейност 1 Управление на проекта, включително провеждане на работна среща за приемане на план за уточняване на модулите и детайлите по дейностите
Подготовка на Дейност 2 Подготовка на Дейност 2 – Обучение и подготовка на учители и специалисти с педагогически функции за оценяване на образователните потребности и за работа с деца със СОП
Дейност 2 Обучение и подготовка на учители и специалисти с педагогически функции за оценяване на образователните потребности и за работа с деца със СОП
Подготовка на Дейност 3 Обучение на координатори на екипи и координатори на индивидуалните програми в учебните заведения
Дейност 3 Обучение на координатори на екипи и координатори на индивидуалните програми в учебните заведения
Подготовка на Дейност 4 Подготовка на Дейност 4 – Осигуряване на специални учебно-технически средства, апаратура и дидактически материали за обучението на деца със СОП – оборудване на кабинети за индивидуална работа с деца със СОП
Дейност 4 Осигуряване на специални учебно-технически средства, апаратура и дидактически материали за обучението на деца със СОП – оборудване на кабинет за индивидуална работа с деца със СОП
Подготовка на Дейност 5 Подготовка на Дейност 5 – Работа с децата в учебните заведения за приемане на различието
Дейност 5 Работа с децата в учебните заведения за приемане на различието
Подготовка на Дейност 6 Подготовка на Дейност 6 – Провеждане на заключителна кръгла маса на тема „Да протегнем ръка на различните от нас”
Дейност 6 Провеждане на заключителна кръгла маса на тема „Да протегнем ръка на различните от нас”
Подготовка на Дейност 7 Подготовка на Дейност 7 – Издаване на информационни и рекламни материали за изпълнението и постигнатите резултати от проекта
Дейност 7 Издаване на информационни и рекламни материали за изпълнението и постигнатите резултати от проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 105 076 BGN
Общ бюджет: 47 214 BGN
БФП: 47 214 BGN
Общо изплатени средства: 47 191 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 214 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 015 BGN
2013 10 299 BGN
2014 15 877 BGN
2015 0 BGN
47 191 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 863 BGN
2013 8 754 BGN
2014 13 496 BGN
2015 0 BGN
40 112 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 152 BGN
2013 1 545 BGN
2014 2 382 BGN
2015 0 BGN
7 079 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз