Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0148-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Различни, но равни - за независимост и достоен живот на лица с увреждания в Община Пловдив"
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към 39 деца и възрастни с трайни увреждания и членовете на техните семейства за осигуряване на възможност за независим живот и социалното им включване ; и възможност за трудова реализация на членовете на техните семейства.
Дейности: 1.Организация и управление на проекта 1.1 Сформиране на екип и организация на проекта. Административния екип по проекта ще се състои от Управител на проекта, двама координатори и счетоводител. Разпределението на отговорностите между тях гарантира доброто ръководство на проекта и постигане на заложените резултати. Управителя на проекта ще отговаря за: организация, ръководство и контрол върху цялостното изпълнение на проекта, според плана; водене и контрол на документацията на проекта, потребителите и социалните асистенти; подсигуряване на ресурси; координация на партньорите и предлагане на нови насоки за работа; подсигуряване на ресурси и координиране на отчетността, заедно със счетоводителя; представляване на проекта пред физически и юридически лица – НПО, институции, банки, финансираща организация, контролни органи, медии и др.; да подписва, променя, прекратява трудовите взаимоотношения с екипа по проекта според трудовото законодателство; да подготвя доклади пред Обществения съвет и финансиращата организация; да води срещи и др. Двамата координатори ще отговарят за организирането на: набирането на потребители и изработването на индивидуалните оценки и индивидуални планове, набирането на социални асистенти и тяхното обучение, водене на документацията на потребителите и социалните асистенти, организация на рехабилитационните дейности и дейности по социализиране на потребителите, екипни срещи за решаване на възникнали проблеми, работа с институции и др. Счетоводителя ще бъде отговорен за: финансовата отчетност на проекта според националното законодателство и изискванията на финансиращата организация, спазването на финансовия график, следене на собствения принос (потребителската такса), финансови доклади и др.
1.Организация и управление на проекта 1.2. Публично управление на проекта. - Кръгла маса на тема “Социални услуги в домашна среда за хора с трайни увреждания”, - Сформиране на Обществен съвет по проекта. За участие в Кръглата маса ще бъдат поканени ключови фигури от Община Пловдив, местни институции, неправителствени организации, медии, бизнеса и представители на целевата група. С тази дейност ще се постигне широка информираност на обществеността и ще се постави начало на партньорство между всички заинтересовани страни в реализацията на този обществено значим проект, което е предпоставка за устойчивостта и резултатността на проекта. Участниците ще бъдат общо 30. Кръглата маса ще се проведе в зала на Община Пловдив, ще се води от 2 лектори и 1 фасилитатор и ще продължи 4 часа.
1.Организация и управление на проекта 1.3 Дейност на Обществения съвет Обществения съвет ще бъде основан в края на Кръглата маса. Той ще се състои от 15 човека – 2 представители на Община Пловдив, 2 общински съветници, 2 представители на ключови институции ( Дирекция “Бюро по Труда” – Пловдив) 2 представители на НПО, 2 представители на целевата група, 2 представители на местния бизнес, 2 активни граждани и 1 журналист. Това ще бъдат активни представители на общността, които декларират тяхното желание за участие на Кръглата маса и са убедени в необходимостта от публично-частни партньорства за формиране на обществени политики. На първата си среща Обществения съвет ще изработи и приеме правила за своята работа, ще се разпределят отговорностите, ще се избере Работна комисия, която ще участва заедно с екипа по проекта и представители на Дирекция “Социално подпомагане” в селекцията на потребителите и социалните асистенти, като изготви критерии за подбор на потребителите и социалните асистенти и ще разглежда постъпили жалби. Работната комисия ще се събира по необходимост по-често отколкото Обществения съвет. Обществения съвет ще разработи стратегия за по-нататъшно развитие и финансиране на услугата “Социален асистент” и Местна програма за развитие на услуги в общността за хора с увреждания в Пловдив, които ще бъдат внесени за одобрение в Общински съвет – Пловдив в края на проекта. Обществения съвет ще се събира веднъж на 3 месеца в зала на Община Пловдив
1.Организация и управление на проекта 1.4 Оборудване на офиса по проекта Офиса е физически достъпен и ще бъде предоставен безвъзмездно от Медицински колеж, като част от разширяване дейността на Специализирания рехабилитационен център към Медицински колеж - Пловдив. Помещенията са основно отремонтирани и разполагат с необходимото оборудване за рехабилитационна дейност. Чрез проекта кандидатстваме за осигуряване на 2 компютърни конфигурации, 1 многофункционално копиращо устройство, 2 бюра, 1 шкаф за документацията, 1 метален шкаф за съхраняване на документи, 3 работни стола и 6 стола за посетители, 1 климатична инсталация, 1 дигитален фотоапарат. Оборудването е необходимо, за да осигурим необходимите условия за подкрепа работата на социалните асистенти и от там за нуждите на целевите групи. Това ще гарантира добра работна среда и подобрени условия за активно участие на целевата група..
2.Организация и управление на услугите 2.1 Изработване и разпространение на брошура по проекта В началото на проекта ще бъде изработена и разпространена брошура по проекта, като целта е тя да достигне до максимален брой хора заинтересувани от получаване или практикуване на услугата Социален асистент. Брошурата ще бъде съобразена с изискванията на ЕС и ще съдържа информация за проекта и процеса за предоставяне на услугата, условията за кандидатстване на потребителите и желаещите да работят като социални асистенти, техните права и задължения, размер на потребителската такса, описание на процедурите за жалби и обратна връзка, информация за партньорските организации, адрес на офиса по проекта. Брошурата ще бъде пълноцветна, формат А4 – тристранно сгъната, на офсетова хартия в тираж 2000 броя. Брошурата ще бъде разпространена до всички районни кметства – отделите за социални услуги, районните отдели на Дирекция “Социално подпомагане”, всички НПО работещи с хора с увреждания, клубове на пенсионера, социални институции. По този начин брошурата ще стигне до всички заинтересувани, като отделно ще има и медийна информационна кампания.
2.Организация и управление на услугите 2.2 Управление на услугата Социален асистент Набирането на ползвателите на услугата ще се осъществява от координаторите (партньора Сдружение “Различни, но равни”) и ДСП – Пловдив. Това ще включва: обявяване на възможностите за ползване на услугата в ДСП, брошурата по проекта и съобщения в медиите, провеждане на селекция на потребителите (според критерии, съгласувани с Обществения съвет по проекта) и подготовка на индивидуалните планове. На шестия месец от началото на предлагането на услугата се предвижда преразглеждане на индивидуалните планове. Екипа по проекта и. Координаторите ще попълват присъствените списъци на социалните асистенти. По проекта се предвижда да бъдат назначени на пълен работен ден 9 социални асистенти – 5 безработни хора и 4 пенсионера. На 4 часов - половин работен ден ще бъдат назначени 17 майки и 4 студента от медицински колеж. Набирането на социалните асистенти ще включва: публикуване на работните места в Бюрото по труда – Пловдив и в медиите, подбор на внесените заявления, провеждане на интервю, подготовка на документите на одобрените кандидати и сключване на трудов договор. Социалните асистенти ще работят в съответствие с длъжностната им характеристика, индивидуалните планове на потребителите и ще спазват времевия график. Екипа по проекта ще води необходимата пълна документация за потребителите и социалните асистенти, ще осъществява супервизия и мониторинг на услугите, ще анализира резултатите и ще внася предложения в Обществения съвет за подобряване на процедурите.
2.Организация и управление на услугите 2.3 Обучение на социалните асистенти След извършването на подбора на социалните асистенти, за тях се предвижда първоначално обучение, според изискванията на АСП. Обучението ще бъде от три модула – 90 учебни часа, от които 60 часа лекции и 30 часа упражнения. Задължителните теми от Методиката за предоставяне на услугата Социален асистент са разпределени в трите модула – І-ви модул „Общи принципи, правила и процедури в работата на Социалния асистент”, ІІ-ри модул „Нормативна уредба и здравеопазване” и ІІІ-ти модул „Хигиена и здравеопазване. Грижа за възрастни и деца”. Обучението ще завърши с изпит и на успешно завършилите, ще бъде издаден сертификат. Обучението ще повиши разбирането и познанията на социалните асистенти за нуждите на потребителите и стандартите за услугата. На шестия месец от започването на предоставянето на услугата, след преразглеждането на индивидуалните планове и съобразявайки се с формулярите за обратна връзка от потребителите и социалните асистенти, ще се установят нуждите за по-нататъшно повишаване на квалификацията на социалните асистенти. Предвижда се специализирано обучение с продължителност 8 учебни часа в рамките на два дни, като социалните асистенти ще бъдат разпределени по групи за целенасочена професионална подготовка, в зависимост от специфичните изисквания по дейности според индивидуалните планов на потребителите.
2.Организация и управление на услугите 2.4 Разработване и актуализация на индивидуалните планове Планът се съобразява максимално с желанията на потребителя. Индивидуалния план се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните желания и оценката на риска. Индивидуалния план формулира целите на получаваната услуга и съдържа описание на дейностите на социалния асистент. В него се отчитат и възможностите за развитие на самостоятелност. Индивидуалния план включва оценка за общото физическо и психическо състояние на потребителя, способността за справяне с ежедневни дейности, социалната му активност и интереси, отношения със семейството и друг близък кръг от хора, налични битови условия, изисквания за медикаментозно лечение и диети, други потребности, рисковете за здравето и безопасността на потребителя и процедури за управление на риска, съгласно утвърдената Методика за предоставяне на услугата в общността “Социален асистент”. На шестия месец от началото на предоставянето на услугата или по-рано при настъпили изменения в обстоятелствата, индивидуалните планове се актуализират. Промените се съгласуват с потребителя и/или с участието на негов близък или законен представител, и се вписват в плана.
2.Организация и управление на услугите 2.5 Изпълнение на услугата Социален асистент Екипа по проекта и Работната комисия изработват система за осигуряване на качеството, като включват ясни индикатори и правила. Социалните асистенти извършват предвидените в договора и в индивидуалния план на потребителя дейности, като се съобразяват с неговите желания. Те спазват графика за предоставяне на услугата, като евентуални промени се съгласуват с Управителя на проекта и потребителя. Социалния асистент работи в подсигурени здравословни и безопасни условия на труд. При изпълнението на услугата социалните асистенти се отнасят с разбиране и уважение към индивидуалността и различията на потребителите, техните близки и законни представители. Социалните асистенти подпомагат самостоятелността на потребителя и не излагат на риск здравето и безопасността на потребителите.
2.Организация и управление на услугите 2.6 Допълнителни рехабилитационни дейности и подкрепа към семействата Според предварително проучване на целевата група от Медицински колеж, се установи, че група от дванадесет лица (деца и възрастни) ще имат нужда от посещаване и използване на наличната база на Рехабилитационния център към Медицински колеж. В Рехабилитационния център, потребителите ще могат да ползват следните услуги – водолечение, светлолечение, физиотерапия и кинезитерапия. Преди включването на потребителите в рехабилитационните дейности, потребителите ще се преглеждат от лекар специалист и рехабилитатор, като се извърши патокинезиологичен анализ; определя се рехабилитационния потенциал; поставят се целите, задачите, средствата и методиката, която ще се прилага за рехабилитацията. Рехабилитацията ще бъде насочена към укрепване на основните двигателни функции, обучение към самостоятелно ходене, обучение в ДЕЖ, усвояване на трудови навици. Ще се използват следните методики: Методика на Войта, Методика на Бобат, Методика на Берта Бобат, Методика на Кабат, Методика на Роод. Средствата за осъществяване на рехабилитацията са: частичен селективен масаж, пасивни упражнения, сухожилна редресация, безусловни рефлекси стоящи в основата на вертикализирането и прохождането, кожна стимулация, упражнения за равновесие, упражнения за координация, обучение в ходене. Според предварителното проучване се установи, че четири деца имат нужда от посещение при логопед веднъж седмично по един час. Пак според проучването в проекта ще бъдат обхванати 39 семейства, като 32 от тях ще имат нужда от психологическа подкрепа – те ще имат възможност да посещават психолог веднъж на две седмици по един час.
2.Организация и управление на услугите 2.7 Организиране на дейности по социализиране на потребителите на услугата Социален асистент Имайки предвид, че потребителите на услугата живеят изолирано и имат ограничен кръг от социални контакти, провеждането на тези дейности са от голямо значение за подобряване на качеството им на живот. По проекта предвиждаме организиране на една екскурзия до Араповски манастир и честване на Нова година. Логистиката на екскурзията ще включва: определяне на дата и програма (според желанието на потребителите), организация на транспорта и храната. Като се има предвид физическото състояние на потребителите, ние предвиждаме участието и на подкрепящо лице от семейството или социалния асистент. Продължителността на екскурзията ще бъде един ден и потребителите ще имат възможността за пряк допир с природата. Честването на Нова година, също ще бъде възможност за разширяване на социалните контакти и изпитване на положителни емоции в празнична обстановка. За участие в новогодишното тържество ще бъдат поканени близките на потребителите, социалните асистенти, членовете на Обществения съвет и доброволците от Медицински колеж. Тържеството ще се проведе в Дневния център за възрастни или Центъра за Обществена Подкрепа в Пловдив.
2.Организация и управление на услугите 2.8 Въвличане и работа с доброволци Въвеждане на свободно избираем предмет /СИП/ „Да рехабилитираме чрез социализация” с продължителност 30 учебни часа, като 15 от тях са предвидени за теоретическа подготовка и 15 за упражнения. В СИП-а ще бъдат включени доброволно 15 студенти от клиничните специалности „Медицински сестри”, „Акушерки”, „Рехабилитатори” и “Медицински лаборанти”, обучаващи се в Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив. Те ще бъдат обучени в интеркултурни умения и ще им бъде предоставена възможност да упражняват тези умения в практическите упражнения, оказвайки подкрепа и помощ на потребителите на услугата при посещаването на обществени места за отдих, места с културно-историческо значение, спортни и обществени мероприятия на територията на община Пловдив.
2.Организация и управление на услугите 2.9 Среща за обмен на добра практика На шестия месец от предоставянето на услугата “Социален асистент”, по проекта се предвижда посещение до друго населено място, където се работи по сходен проект. По това време екипа по проекта ще се е запознал със спецификите на работата и ще е срещнал първи трудности. Планира се еднодневно посещение от двама от членовете на екипа и двама представители на Обществения съвет.
3.Въвличане на обществеността и работа с медиите 3.1 Провеждане на информационна среща с бизнеса За постигане целите на дейността, ще бъде организирана еднодневен семинар с участието на 2 лектори. На семинара ще бъде представено приложимото национално законодателство и добри европейски практики. За семинара ще бъдат поканени представители на всички големи и средни предприятия в района, представители на сдруженията на бизнеса, представители на НПО и местната власт – общо 20 човека, ангажирани с проблемите на хората с увреждания и местни и национални медии (телевизия, радио и преса). Срещата ще се проведе в Балабанова къща в Старинен Пловдив и ще е с продължителност от 3 часа.
3.Въвличане на обществеността и работа с медиите 3.2 Дейности по информиране и работа с медиите Дейността ще включва: прессъобщения, срещи с журналисти, медийни изяви. Прессъобщенията са важна форма на писмена информация, която ще бъде дадена на журналисти в началото, средата и края на проекта. Прессъобщения ще се изработват и предоставят на журналистите преди всяка пресконференция. Информацията която те ще съдържат, включва : цели на проекта, планирани дейности,информация за подкрепата получена от Оперативната програма и ЕС, и постигнатите резултати. Всяко прессъобщение ще бъде на формат А4 и ще бъде в следната форма: заглавие, съдържателен параграф – описващ най-важните факти, лица за контакт и символа на Община Пловдив и ЕС. По проекта са планирани и три срещи с журналисти, като всяка среща ще бъде с минимум 10 журналиста в зала на Община Пловдив. В първия месец и втория месец от проекта, а по-късно и в средата и края на проекта, ще се проведат и изяви по местните телевизия и радио. Тези дейности ще дадат възможност на максимално голям брой заинтересовани хора, да се запознаят с реда и условията за кандидатстване за получаване и упражняване на услугата “Социален асистент”, да се популяризира услугата в Пловдив, да се получи позитивно отношение на широката общественост към проблемите на хората с увреждания, да се популяризира подкрепата от ЕС.
3.Въвличане на обществеността и работа с медиите 3.4 Изработване и монтаж на възпоменателна табела По проекта ще бъде изработена и монтирана възпоменателна табела на входа на офиса. Табелата ще бъде от плоскост на бял фон с всички атрибути, изисквани за визуализация на дейностите подкрепени Европейски съюз.
4.Оценка на проекта и дългосрочно планиране За целта ще проведем двудневна среща с 20 участника, включвайки персонала по проекта, представители на Обществения съвет и представители на целевата група. Планираме срещата да се проведе в хижа Иглика, на 20 км. От Пловдив, с цел да има достатъчно работно време – 12 часа и за да може да се дискутират в подробности темите. Ще се разгледат постигнатите резултати, срещнатите трудности, ефективността между партньорите, въвличането на бизнеса и местната власт във финансирането на бъдещото развитие. Един лектор и един фасилитатор ще подготвят предварително структурирана програма за срещата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 070 BGN
Общ бюджет: 85 202 BGN
БФП: 66 748 BGN
Общо изплатени средства: 66 582 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 17 814 BGN
2009 34 928 BGN
2010 13 840 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 582 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 735 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 142 BGN
2009 29 689 BGN
2010 11 764 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 595 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 672 BGN
2009 5 239 BGN
2010 2 076 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 987 BGN
Финансиране от бенефициента 24 624 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз