Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0052-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Право на достоен живот
Бенефициент: Община Червен бряг
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 12.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Червен бряг
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към подпомагане на хора с увреждания в трудоспособна и пенсионна възраст и самотноживеещи възрастни хора, за намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и осигуряване на възможност за професионално реализиране чрез Социален асистент и Домашен помощник.
Дейности: 1. Разработване на информационни материали и провеждане на кампания сред потенциалните потребители на услугата “Социален асистент” и “Домашен помощник” и обществеността. Изработване на информационна диплянка – данни за финансиращия орган и изпълнителите на проекта; срок и размер на финансирате; критерии за подбор на потребители на социалните услуги; критерии за подбор на хората, които ще работят като социални асистенти и домашни помощници,; тарифи и др. Публикуване на рекламно каре в общинския вестник Излъчване на съобщение по кабелната телевизия. Превеждане на разяснителна кампания сред обществеността
2. Ремонт на помещение за обособяване на офис за изпълнение на дейностите по проекта. Община Червен бряг предоставя помещение за нуждите на проекта, намиращо се в Общински социални услуги - Домашен социален патронаж, което е съобразено с изискванията за достъпност на хора с увреждания. В помещението ще се извършват всички необходими дейности за реализация на проекта. Ще се извършат строително-ремонтни и освежителни дейности за привеждането му в годност за експроатация.
3. Закупуване на офис оборудване за нуждите на проекта. Закупуване на офис оборудване, включващо – работна станция – компютър, монитор и др. помощни средства; принтер; телефон – факс; бюро; стол; етажерка
4. Провеждане на конкурс по документи и събеседване за назнавачане на административен секретар в екипа на проекта Административният секретар ще контролира спазването на трудовата дисциплина на домашните помощници и социалните асистенти; ще подпомага дейността на ръководителя при разработване и водене на необходимата документация за предоставяните услуги; ще поддържа постоянни контакти с преките бенефициенти;ще съхранява документацията и личните досиета на лицата, предоставящи социалните услуги и на ползвателите; ще подпомага ръководителя при организиране на вътрешен мониториг и оценка на качеството на предоставяните услуги; ще изпълнява и други функции, възложени му от ръководителя на проекта.
5.Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Индивидуалните оценки включват: оценка на общото физическо и психическо състояние на социалния потребител, способността му за справяне с ежедневни дейности, социалната му активност и интереси; взаимоотношение със семейството му и други значими хора, битовите условия на живот, изискванията за медикаментозно лечение и диети, допълнителни потребности.
6. Разработване на необходимата документация за предоставяне на социалните услуги Събиране на информация, изработване на досиета и план-графици на потребителите на услугите и на лицата изпълняващи описаните дейности.
7.Подбор на потребителите на социални услуги На база индивидуални оценки на потребностите от социални услуги и индивидуални срещи с кандидатите за потребители, ще се извърши подбор на реално нуждаещите се потребители на предоставяните социални услуги.
8. Подбор на социалните асистенти и домашните помощници Провеждане на интервюта и преглед на документи на кандидатите за работа като домашни помощници и социални асистент, като се отчитат нуждите на потребителите и техния личен избор.
9. Провеждане на въвеждащо обучение на социалните асистенти и домашните помощници Провеждане на 60 часа обучение за социалните асистенти по темите: нормативната база за извършване на социални услуги; функционални задължения; подходи при работа с обслужваните лица; решаване на проблеми и конфликти и др. Провеждане на 20 часа обучение за домашните помощници по темите: нормативна база за извършване на социални услуги, функционални задължения; поддържане на лична хигиена на обслужваните лица и на дома; решаване на проблеми и конфликти и др
10. Сключване на договори с потребителите на социалните услуги, социалните асистенти и домашните помощници. Регламентиране на правата и задълженията на потребителите и доставчиците на социалната услуга. Сключване на договори.
11. Предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Извършване на услуги, включващи обслужване на болни, възрастни хора и самотни лица. Услугите ще бъдат предоставяне в рамките на пълен работен ден или почасово. Услугите се предоставят по начин, съхраняващ човешкото достойноство и гарантираш правото на личен избор на обслужваните лица.
12. Изработване на индивидуален план за предоставяне на услуги Индивидуалният план се изготвя съвместно с потребителя или негов представител на база оценка на индивидуалните потребности от социални услуги и оценка на риска.
13. Методическа помощ и консултиране на социалните асистенти и домашните помощници Всеки месец, по един ден в почивни дни, ще се провеждат специализирани консултации поотделно за домашните помощници и социалните асистенти за обсъждане на проблеми и трудности и за допълнително обучение на основни модули от професията “Социален работник”, специалност “Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания”.
14.Осъществяване на вътрешен мониторинт на качеството на предлаганите услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник”. Периодични посещения на потребителите и отразяване качеството на предлаганите услуги. Получаване на достоверна информация от потребителите, относно предоставяните им услуги. Осъществяване на обратна връзка. Оценка на изпълнението и напредъка на проекта.
Партньори
Партньори:
Сдружение с нестопанска цел -дружество "Знание"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 652 BGN
Общ бюджет: 71 031 BGN
БФП: 66 713 BGN
Общо изплатени средства: 65 221 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 530 BGN
2009 50 691 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 221 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 351 BGN
2009 43 087 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 438 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 180 BGN
2009 7 604 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 783 BGN
Финансиране от бенефициента 4 700 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз