Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0007-C0001
Номер на проект: BG051P001/07/5.2-01/D01/0001
Наименование: Социален асистент и домашен помощник в семейна среда
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Проектът цели да се осигури качествена грижа в семейна среда на деца и на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, и на самотноживеещи възрастни хора, както и преодоляване на тяхната, и на членовете на семейството им социална изолация
Дейности: Информационна кампания Разработване на информационни материали с описание на обхвата на услугите социален асистент / домашен помощник, условията и реда за тяхното предоставяне.
Закупуване на оборудване Закупуване на 1 многофункционално устройство – лазерен НР 3050 /копирна машина, скенер, принтер, факс/.
Индивидуална оценка на потребностите Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители.
Подбор на потребителите На основата на изготвената индивидуална оценка, потребностите на лицето, степента на неотложност на включването му в обгрижване и отчитайки въздействието на конкретната ситуация върху потребителя, сформирана за целта комисия изготвя списък /в приоритетен ред/ на потенциалните потребители.
Индивидуален план за предоставяне на услуги Изготвя се на база на индивидуалната оценка и анализ на индивидуалните потребности от услуги. Разработване на индивидуална развиваща програма в подкрепа на детето.
Подбор и назначаване на социални асистенти и домашни помощници Кандидатите за социални асистенти/ домашни помощници се интервюират с цел установяване мотивацията и нагласите им за работа. Показалите удовлетворителни резултати се назначават на трудов договор, подписват декларация за спазване поверителността на личните данни и информация.
Сключване на договори Сключване на договор между потребител, бенефициент и социални асистенти/домашни помощници с разписани права, отговорности и задължения. Преди започване на дейността се предоставят: изготвените от СТМ документи; работно облекло и баджове.
Графици за предоставяните услуги Изработване на индивидуални графици на предоставяните услуги на всеки потребител
Въвеждащо обучение на социални асистенти и домашни помощници Преди започване на дейността въвеждащо обучение преминават всички назначени за социални асистенти/ домашни помощници. Обучението включва следните теми: общи познания за домашните грижи и необходимите умения, основни задължения, специфика на грижите за стари хора, лица и деца с увреждания, методика за предоставяне на услугата, работа с клиентите и техните семейства, етични стандарти, справяне в кризисна ситуация, процедури за осигуряване на качество на услугата.
Предоставяне на социална услуга „домашен помощник” Текущо почистване /подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение/; Основно почистване /измиване на прозорци, врати, баня и др./; Поддържане на личната хигиена /помощ при ежедневен тоалет и обличане, при къпане, сресване и др./; Хранене /приготвяне на храна, подпомагане при хранене, сервиране, отсервиране/; Битови услуги /закупуване на хр. Продукти, хигиенни м-ли, вещи от първа необходимост със средства на клиента и др./
Предоставяне на социална услуга „социален асистент” Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, занимания в дома и извън него; Административни услуги Медицински услуги Педагогически услуги за деца Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа за семействата на деца с цел социално включване, превенция на институционализацията и развитие потенциала на детето Услуга „от и до училище”
Поддържащо обучение на социални асистенти и домашни помощници Обучението включва темите: Работа с възрастни хора и терминално болни – старостта като феномен; специфика на общуване със стари хора; умения на социални асистенти/ домашни помощници за справяне със състоянията при стари хора Работа с деца и възрастни с увреждания: характеристика на уврежданията; специфика на работа при физически и интелектуални увреждания.
Осигуряване здравословни и безопасни условия Разработване на планове, инструкции, правила и оценка на риска за осигуряване здравословни и безопасни условия при предоставяне и получаване на услугите. Бенефициентът запознава социалните асистенти/ домашни помощници и потребителите с горепосочените документи и им предоставя копие от тези, които са относими към тях. При промяна в извършваните дейности СТМ актуализира документите.
Консултиране на социални асистенти/ домашни помощници и семействата на обгрижваните деца Консултациите се отнасят до всички социални асистенти /домашни помощници и семействата на обгрижваните деца. Включват: затруднения на социални асистенти/домашни помощници в работата с потребителите и с институции; необходимост от допълнителни знания и умения за работа и други проблеми, които са свързани с пряката дейност на социални асистенти /домашни помощници и психологично и социално консултиране на семействата на децата.
Мониторинг Изготвяне на План за мониторинг, включващ: текущо наблюдение и контрол върху изпълнението на индивидуалните планове, оценка качеството на работа на социални асистенти/домашни помощници, оценка потребностите от обучение на социални асистенти/домашни помощници, посещения на потребителите ежемесечно и при сигнали.
Партньори
Партньори:
Сдружение Институт по социални дейности и практики
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 000 BGN
Общ бюджет: 69 505 BGN
БФП: 62 447 BGN
Общо изплатени средства: 62 441 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 18 000 BGN
2009 38 919 BGN
2010 5 522 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 441 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 300 BGN
2009 33 081 BGN
2010 4 694 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 075 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 700 BGN
2009 5 838 BGN
2010 828 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 366 BGN
Финансиране от бенефициента 26 309 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз