Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0058-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/14
Наименование: Тракия – кръстопът на цивилизации. Студентски практики в областта на културно-историческото наследство на територията на Старозагорска област
Бенефициент: Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Опазване и популяризиране на богатото културно-историческо наследство на територията на област Стара Загора и превръщането му във фактор на развитие на човешките ресурси в областта; подготовка на квалифицирани специалисти - придобиване на знания и умения, които да отговарят на изискванията на пазара на труда
Дейности: 1. Разработване на програма за провеждане на студентски практики
2. Провеждане на предварително обучение на студенти, преподаватели и наставници. Издаване на сертификат
3. Подготовка за провеждане на студентските практики. Техническо обезпечаване
3.1. Откриване на проекта с кръгла маса в Стара Загора
3.2. Музейна практика. Въвеждаща обзорна лекция
3.3. Екскурзоводска практика и запознаване с художестсвеното наследство, въвеждаща обзорна лекция
3.4. Археологическа практика. Въвеждаща обзорна лекция
4. Организиране на екскурзия по културен маршрут. Обзорна лекция
5. Закриване на студентските практики с кръгла маса. Място Казанлък. Презентации.
6. Удостоверение за завършена практика
7. *Отразяване на дейности от практиките в научни издания
8. Изработване на мултимедийна презентация
9. * Семинар за споделяне на опит от провеждане на студентски практики
10. Издаване на сборник "Тракия - кръстопът на цивилизации. Студентски практики в областта на културно-историческото наследство
11.* Представяне на мултимедийна презентация и интернет страница на Националната студентска конференция, организирана ежегодно от СВУБИТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 959 BGN
Общ бюджет: 58 431 BGN
БФП: 58 431 BGN
Общо изплатени средства: 58 202 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 392 BGN
2009 40 175 BGN
2010 0 BGN
2011 4 635 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 202 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 383 BGN
2009 34 149 BGN
2010 0 BGN
2011 3 940 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 472 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 009 BGN
2009 6 026 BGN
2010 0 BGN
2011 695 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 730 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз