Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0057-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/43
Наименование: Студентски практики в реални условия на аграрното производство
Бенефициент: Тракийски университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната подготовка и квалификация на студентите в направления животновъдство, растениевъдство и млекопреработване
Дейности: 1. Дейност 1 Оповестяване на проекта и условията за провеждане на практиките и подбора на целевата група (изработване и разпространение на рекламни материали)
2. Дейност 2 Подбор на целевата група
3. Дейност 3 Въвеждащ семинар
4. Дейност 4 Ситуиране на целевата група по партньорските организации и провеждане на практическото обучение
5. Дейност 5 Провеждане на междинни тематични семинари
6. Дейност 6 Провеждане на текущ контрол и оценяване на индивидуалната работа в процеса на обучение на всеки практикант
7. Дейност 7 Провеждане на заключителен тематичен семинар
8. Дейност 8 Работна среща с партньорските организации за обсъждане проблематиката и резултатите от провежданата практика
9. дейност 9 Разработване на свитък от материали за онагледяване на резултатите от практическото обучение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 008 BGN
Общ бюджет: 56 843 BGN
БФП: 56 843 BGN
Общо изплатени средства: 56 843 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 000 BGN
2009 41 843 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 843 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 750 BGN
2009 35 567 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 317 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 250 BGN
2009 6 276 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 526 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз