Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0400-C0001
Номер на проект: ESF-2101-09-03003
Наименование: Обучението цял живот - инвестиция за по-висока производителност на труда и висок жизнен стандарт
Бенефициент: Неохим АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 14.04.2008
Дата на приключване: 14.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалните компетенции на заети лица; развиване на настоящите професионални компетенции на заетите лица; налагане на принципа за учене за цял живот.
Дейности: Д1:Сформиране на екипа по управление на проекта,подготовка на офиси, материали и консумативи Сключени граждански договори с екипа по проекта, подготвени офиси и материали
Д2:Разглеждане на оферти за отпечатване на брошура за спечелен проект, отпечатване, разпространение Изработена и разпространена брошура
Д3:Разглеждане на оферти за избор на обучаваща организация за "Машинист на мостови и козлови кран" II степен, двете групи, провеждане на обучение и полагане на изпит Обучени лица по специалността, провеждане на изпит
Д4:Разглеждане на оферта за избор на обучаваща организация на "Машинист на кулокранове до 160 тм." II степен, провеждане на обучение и полагане на изпит Избрана обучаваща организация и проведено обучение
Д6:Разглеждане на оферта за избор на обучаваща организация "Оператор на парна турбина",провеждане на обучение и полагане на изпит Избрана обучаваща организация, проведено обучение и положен изпит
Д9:Разглеждане на оферта за избор на обучаваща организация за "Машинист на кран стрелови тип" II степен,провеждане на обучение и полагане на изпит Обучени лица по специалността и положен изпит
Д8:Разглеждане на оферти за избор на обучаваща организация за "Технология на неорганичните вещества" Избрана обучаваща организация
Д10:Провеждане на курс "Машинист на котли с високо налягане" II степен, двете групи Обучени лица по специалността
Д11:Провеждане на курс "Машинист на котли утилизатори" Обучени лица по специалността
Д12,15,16:Провеждане на обучение за "Заварчик на ъглови шевове - Е1,Е2","Заварчик на тръби -Т5,Т6","Заварчик на ъглови шевове - G1,G2" Обучени лица по специалността
Д13:Провеждане на обучение на "Заварчик на листов материал" Е3,Е4,Е5 Обучени лица по специалността
Д14:Провеждане на обучение за "Заварчик на тръби" - Е6,Е7,Е8 Обучени лица по специалността
Д8.1.1:Провеждане на специализация "Технология на неорганичните вещества", модул 1 "Процеси и апарати в химическата промишленост" I група Обучени лица по модула
Д8.1.2:Провеждане на специализация "Технология на неорганичните вещества", модул 1 "Процеси и апарати в химическата промишленост" II група Обучени лица по модула
Д8.2.1:Провеждане на специализация "Технология на неорганичните вещества", модул 2 "Фазови и химични равновесия и каталитични процеси в технологията на неорганичните вещества " I група Обучени лица по модула
Д8.2.2:Провеждане на специализация "Технология на неорганичните вещества", модул 2 "Фазови и химични равновесия и каталитични процеси в технологията на неорганичните вещества" II група Обучени лица по модула
Д8.3.1:Провеждане на специализация "Технология на неорганичните вещества", модул 3 "Технология на амоняк, азотна киселина и промишлени газове" I група Обучени лица по модула
Д8.3.2:Провеждане на специализация "Технология на неорганичните вещества", модул 3 "Технология на амоняк, азотна киселина и промишлени газове" II група Обучени лица по модула
Д19:Провеждане на обучение "Начална компютърна грамотност" IV групи Обучени лица по специалността
Д17:Езиков курс с комуникативна насоченост по Английски език - 3 групи Обучени лица по Английски език
Д18:Езиков курс с комуникативна насоченост по Руски език Обучени лица по Руски език
Д20:Отчитане на постигнатите резултати и тяхното мултиплициране сред останалите заети на трудов и граждански договор в "Неохим" АД Изготвяне на документи свързани с реализацията на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 471 BGN
Общ бюджет: 85 267 BGN
БФП: 59 687 BGN
Общо изплатени средства: 59 677 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 603 BGN
2009 22 828 BGN
2010 23 245 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 677 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 563 BGN
2009 19 404 BGN
2010 19 759 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 725 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 040 BGN
2009 3 424 BGN
2010 3 487 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 952 BGN
Финансиране от бенефициента 29 150 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Последваща заетост - 12 месеца


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз