Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0219-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Равен старт, качествено и интегрирано обучение на етническите малцинства в община Попово
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 03.09.2011
Дата на приключване: 03.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на възможност за по-успешна социална реализация на деца и ученици от етнически малцинствени групи в община Попово, чрез подобряване на условията за равен достъп до качествено образование и интегрирано обучение.
Дейности: Дейност 1 Подготовка на Дейност 1. Избор на подизпълнител за информираност и публичност на пороекта. Информираност и публичност на проекта.
Дейност 2 Подготовка на Дейност 2. Избор на подизпълнител за осигуряване на учебно- технически средства и материали. Подобряване на вътрешната среда в ОУ ,,Христо Ботев" с. Ломци
Дейност 3 Подготовка на Дейност 3. Избор на подизпълнител за разработване на междукултурна образователна програма. Адаптиране към учебния процес на деца и ученици.
Дейност 4 Подготовка на Дейност 4. Клубове по интереси.
Дейност 5 Подготовка на Дейност 5. Избор на подизпълнител за провеждане на обучение и разработване на учебни програми. Обучение на възпитатели и учители.
Дейност 6 Подготовка на Дейност 6. Отчитане на проекта и продължаване на дейностите с местни ресурси.
Партньори
Партньори:
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" С. ЛОМЦИ, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 174 721 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 34 944 BGN
2012 - 34 944 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 29 703 BGN
2012 - 29 703 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 242 BGN
2012 - 5 242 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз