Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0335-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Под слънцето всички сме равни
Бенефициент: ОУ”ХРИСТО БОТЕВ”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 03.09.2011
Дата на приключване: 03.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на по-добри условия за успешна социална и трудова реализация на ученици от ромското етническо малцинство в община Пазарджик, чрез изработване и прилагане в практика на методика за насърчаване на обучението през целия живот, основаваща се върху подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и засилване на мотивацията за включване в образователния процес.
Дейности: Дейност 1 Подготовка на проектните дейности и избор на целева група.
Дейност 2 Създаване на подходяща среда за извършване на интеграцията на ромските ученици.
Дейност 3 Провеждане на компютърно обучение,,Аз свободно боравя с интернет"
Дейност 4 Организиране на клубове по интереси,,Рома"
Дейност 5 Дейности по визуализация и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 171 753 BGN
Общ бюджет: 83 353 BGN
БФП: 83 353 BGN
Общо изплатени средства: 83 327 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 34 345 BGN
2012 0 BGN
2013 48 982 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 327 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 29 193 BGN
2012 0 BGN
2013 41 634 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 828 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 152 BGN
2012 0 BGN
2013 7 347 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 499 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз