Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0364-C0001
Номер на проект: ESF-2101-06-16001
Наименование: Обучение по чужди езици и ИКТ на служителите от "ДИК" ООД
Бенефициент: "Д и К" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 02.04.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
Описание
Описание на проекта: Да подобри професионалните качества на служителите във фирмата; да подобри владеенето на умения, ключови за изпълнението на тяхната специфична дейност; да подобри владеенето на ключови умения у служителите, чрез което да се повишат адаптивността и мобилността им; придоиване на нови уения у служителите ще допринесе за полезността им за фирмата,а оттам и за нейната конкурентноспособност.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение на проекта, обособяване на офис, актуализиране план-графика на дейностите, срещи с партньорите. назначен екип за изпълнението на проекта; ще се организират срещи между екипа от водещата организация и асоциирания партньор; разпределени и разяснени задълженията и отговорностите на всеки един от екипа – ръководител и счетоводител
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на обучаващи институции, които да проведат обученията по набелязаните специалности. обучаващи институции ще бъдат поканени да предложат своите оферти за провеждане на обученията планирани от ДИК. Изборът ще бъде направен при спазване Закона за обществените поръчки или ПМС 55 за условията и реда за определяне на изпълнител, свързаните нормативни актове, правилата на ЕСФ за възлагане и етичните норми. Със спечелилите търга кандидати ще бъде сключен договор за възлагане на обучителните услуги.
Дейност 3: Адаптиране на учебните програми, предложени от обучаващите институции към нуждите и изискванията на ДИК ООД. Ръководството на фирмата съвместно с избраните обучаващи институции ще прегледат обстойно предложените учебни програми и ще предложат допълнителни теми, пряко свързани с предмета на дейност на фирмата. В рамките на тази дейност ще бъдат подготвени и полета за провеждане на практическата част от обученията в реални условия във фирмата вместо да се използват практико-тренировъчните центрове на обучаващите организации.
Дейност 4: Провеждане на теоретичните и практически обучения. Обученията ще бъдат проведени в съответствие с учебни програми, графици и разписания. Теоретичните обучения ще се провеждат в помещения на обучаващите организации или в базите на фирмата по преценка на преподавателите. Всички практически обучения ще се провеждат в базите на фирмата в реална работна среда и при използване софтуера, хардуера и оборудването, закупени от фирмата.Всяко обучение ще започва с тест за определяне на входящото ниво на участниците. В края на всяко от обученията курсистите ще попълват анонимна анкета, която ще оценява качеството на проведеното обучениеВсяко обучение ще завършва с изпит или тест
Дейност 5: Церемония по връчване на сертификатите на успешно завършилите обученията. След като приключат всички курсове, ще бъде организирано тържество-коктейл за връчване на сертификатите на успешно завършилите обученията.
Дейност 6: Промоционални и информационни дейности по проекта инфор. плакат - 30 броя; 3 публикации в местната преса; Изработване на 60 комплекта от тефтер, тетрадка-речник, калкулатор и химикал с логото на ЕС и името на проекта; през 4, 7 и 10 месец дейността не се реализира
Дейност 7: Вътрешен мониторинг и контрол. Отчитане на резултатите от проекта и изразходваните средства ще бъде изградена вътрешна система за мониторинг и оценка. Мониторингът ще бъде технически и финансов. Ще се следи техническото изпълнение на дейностите, постигането на качествените и количествени резултати, ще осъществява контрол върху целесъобразното разходване на средствата. изготвен окончателен отчет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 300 BGN
Общ бюджет: 33 872 BGN
БФП: 33 872 BGN
Общо изплатени средства: 33 869 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 33 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 860 BGN
2009 27 009 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 869 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 28 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 831 BGN
2009 22 958 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 789 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 029 BGN
2009 4 051 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 080 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз