Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0366-C0001
Номер на проект: ESF-2101-06-03001
Наименование: Повишаване конкурентноспособността и адаптивността на заети лица в община Девин, чрез обучение по ключови компетенции
Бенефициент: Възход Манифакчъринг ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 09.04.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Девин
Описание
Описание на проекта: Повишаване производителността и компетенциите на 129 заети във Възход Манифакчъринг ООД лица, чрез предоставяне на обучения по ключови компетенции. Повишаване конкурентноспособността и професионалния опит на работната ръка, чрез гарантиране на трудова заетост за минимален период от1 година след приключване на проекта.
Дейности: дейност 1 -начало на проекта сформиране на екипа по проекта и разпределяне на отговорностите; разработване на подробен линеен план график включващ конкретните задачи за изпълнение. сключване на договори с проектния екип
дейност 2 - информационна кампания ще бъдат разработени - 2000 брошури- отпечатани на 2 пъти; 4 публикации в местни печатни издания; 2 информационни табели поставени в производствената и офис база на ВО
дейност 3 -избор на обучителна организация подготовка и изпълнение на тръжна процедур съгласно ПМС /12.03.07г.; ще бъде подготвен и подписан договор с подизпълнителя, след което ще се премине към изпълнение на обучителните дейности
дейност 4 - обучение обучението ще се проведе в 2 модула - контрол и управление на качеството в пр-вото на облекла -42 л по 160 уч.ч. и безопасност и организация на труда в пр-вото на облекла - 87 л. по 160 уч.ч
дейност 5 - проектно отчитане изготвяне на финални отчети за изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интегрити Консултинг" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 112 080 BGN
Общ бюджет: 136 127 BGN
БФП: 108 901 BGN
Общо изплатени средства: 108 816 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 108 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 22 416 BGN
2009 0 BGN
2010 86 400 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 816 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 054 BGN
2009 0 BGN
2010 73 440 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 493 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 362 BGN
2009 0 BGN
2010 12 960 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 322 BGN
Финансиране от бенефициента 28 020 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз