Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0642-C0001
Номер на проект: ESF-2101-05-10007
Наименование: Обучение, квалификация и преквалификация на заети лица за подобряване на знанията и уменията и повишаване на тяхната адаптивност и производителност
Бенефициент: "Водоснабдяване и канализация" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 15.04.2008
Дата на приключване: 01.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Сформиране на екип по проекта и установяване на проектен мениджмънт Установяване на мениджмънта и координацията между партньорите;Провеждане на работни срещи, адаптация на работната програма на проекта към актуалното време на провеждане на проекта и окончателно разпределение на задачите на всички участници в проекта. Ясно разпределение на роли и отговорности в управлението и координацията на проекта
Изпълнение на дейност 2 Изработване и разпространение на брошури - първи етап Популяризирането на целите и приоритетите на проекта ще започне от първите месеци на проекта, за да се създадат условия възможно по-голям брой заинтересовани организации и жители да получат информация за настоящото проектно предложение. Предвижда се: •Изработване на рекламни материали, брошури, листовки, обяви; •Разпространение на рекламните материали. •Разпространяване на информация чрез местните медии. •Публикации на Интернет.
Изпълнение на дейност 2 Изработване и разпространение на брошури - втори етап
Подготовка на дейност 3 Обучение на заетите лица Обучението на заетите лица се реализира от партньорските организации по проекта „Главболгарстрой” АД чрез Центъра за професионално обучение към нея и ЦПО „Знание” ЕООД гр.София. Преподавателите се осигурят от „Главболгарстрой” АД, ЦПО „Знание” ЕООД и Федерация „Строителство,индустрия и водоснабдяване” „Подкрепа”, която със свои експерти осигурява обучението по безопасни и здравословни условия на труд.
Изпълнение на дейност 3 Обучение на заетите лица Обучението за придобиване на квалификация „Монтажник ВиК мрежи” се реализира от „Главболгарстрой” АД и е с продължителност 280 часа, разделени на теория и практика . Обучението по „Английски език” се реализира от ЦПО „Знание” ЕООД и е с продължителност 270 часа -120 часа І-во ниво и 150 часа ІІ-ро ниво. Обучението за „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване” се реализира от ЦПО „Знание” ЕООД и е с продължителност 84 часа.Всички участници в целевата група ще преминат обучение за „Придобиване на знания по ключови компетенции, развиващи социалните умения”. Обучението ще е с продължителност 80 часа.
Изпълнение на дейност 4 Срещи с фирмите, чиито работници се обучават - първи етап ВО и партньорите ще поддържат връзка и ще осъществяват редовни контакти с фирмите, в които работят лицата, които ще бъдат обучавани в рамките на този проект. Целта е да се обменя информация по проблеми и актуални въпроси, които представляват интерес и за двете страни.
Изпълнение на дейност 4 Срещи с фирмите, чиито работници се обучават втори етап
Изпълнение на дейност 4 Срещи с фирмите, чиито работници се обучават трети етап
Изпълнение на дейност 4 Срещи с фирмите, чиито работници се обучават четвърти етап
Изпълнение на дейност 4 Срещи с фирмите, чиито работници се обучават пети етап
Изпълнение на дейност 5 Издаване на удостоверения - първи етап В съответствие с действащото българско законодателство след завършването на дейностите по професионално обучение, квалификация, преквалификация и обучение по ключови компетенции на всички обучавани заети лица ще бъдат издадени съответни документи - Удостоверение и Свидетелство.
Изпълнение на дейност 5 Издаване на удостоверения втори етап
Изпълнение на дейност 6 Мониторинг Целта на провеждане на тази дейност е да се прави проверка на дейностите през цялата продължителност на проекта и при неговото окончателно приключване, да се прави проверка на състоянието на потребителите на услугата и работата на преподавателите.
Изпълнение на дейност 7 Изготвяне на междинни и крайни финансови отчети и технически доклади - първи етап Целта на тази дейност е реализиране на отчетност, прозрачни процедури и контрол. Предвижда се изготвяне на междинни и крайни отчети и технически доклади, които осигуряват постигане на адекватна отчетност, прозрачност и контрол.
Изпълнение на дейност 7 Изготвяне на междинни и крайни финансови отчети и технически доклади втори етап
Изпълнение на дейност 7 Изготвяне на междинни и крайни финансови отчети и технически доклади трети етап
Изпълнение на дейност 8 Приключване на проекта Основната цел на тази дейност е Реализиране на проектните дейности според плана и достигане на заложените цели. При приключване на проекта се предвижда изготвяне на заключителен технически доклад и финансов отчет. При приключване на проекта се оценява постигната ефективност: •Брой обучени заети лица от целевата група; •Повишено ниво на професионални знания, умения и комптенеции на работниците; •Спазени финансови параметри – точно и коректно изпълнена финансова рамка на договора.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 105 176 BGN
Общ бюджет: 105 214 BGN
БФП: 73 650 BGN
Общо изплатени средства: 73 557 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 950 BGN
2009 26 375 BGN
2010 27 232 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 557 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 958 BGN
2009 22 419 BGN
2010 23 147 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 523 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 993 BGN
2009 3 956 BGN
2010 4 085 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 034 BGN
Финансиране от бенефициента 42 760 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз