Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/015
Наименование: "Създаване и промотиране на иновативни културни събития - Летен оперен фестивал "Сцена на вековете"
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Чрез прилагане на съвременни иновативни практики в управлението на публични прояви да допринесе за подобряване качеството на живот, създавайки условия за развитие на съвременни иновативни творчески дейности и свързаните с тях услуги, като възможност за повишаване регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие при съхранение и успешно промотиране на културните наследства на региона, като с това подчертае ролята на културата като двигател в процеса на обновяване и развитие на градските ареалии.
Дейности: дейност 1 Управление и контрол на проектните дейности
дейност 2 Одит
дейност 3 Подготовка, организация и провеждане на Летен оперен фестивал „Сцена на вековете”, в това число: формиране на организационен комитет, провеждане на процедури по ЗОП, разработване на концепция и методика за подготовката, организирането и провеждането на фестивалната програма, реализиране на две фестивални издания в рамките на проекта и изготвянена програма за развитие.
дейност 4 Разширяване на формите за контакт с различни публики, чрез организиране на съпътстващи прояви в рамките на фестивалната програма: открити прожекции на спектаклите от фестивалната програма, творчески дискусии, срещи-матине за камерна публика, създаване на условия за директен контакт между творци и публики, приобщаване на културни дейци в пенсионна възраст и деца с творчески способности.
дейност 5 Подготовка и организиране на международен конкурс за млади творци, свързани със сценичните изкуства: художници на костюми, сценографи, майстори на реквизит, светлинни решения, специални ефекти и други съвременни интерактивни подходи. Разработване на регламент, осъществяване на селекция и организиране на изложби с финалистите - І издание.
дейност 6 Учредяване на Международна асоциация на градовете-домакини на оперни фестивали на открито, като инструмент за устойчиво партньорство и творческо развитие на фестивалните форми на Летен оперен фестивал „Сцена на вековете” чрез прилагане на добри практики и трансфер на кадри и познания.
дейност 8 Разрабовнате на интегрираната система за управление на процесите, свързани с провеждането на публични събития / процедурен наръчник/ с цел прилагане на добри практики за опазване на околната среда в съответствие с изискванията на международно признат стандарт стандарти ISO 14001:2004.
дейност 9 Изготвяне на конкурсни докуменации за избор на изпълнители и доставчици по реда на ЗОП и приложимите нормативни одкументи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 452 409 BGN
Общ бюджет: 420 020 BGN
БФП: 415 939 BGN
Общо изплатени средства: 415 939 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 415 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 246 718 BGN
2013 170 237 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 016 BGN
415 939 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 353 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 209 710 BGN
2013 144 702 BGN
2014 0 BGN
2015 - 864 BGN
353 548 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 008 BGN
2013 25 536 BGN
2014 0 BGN
2015 - 152 BGN
62 391 BGN
Финансиране от бенефициента 10 929 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 ^ Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 3 ^ Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 4 ^ Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 ^ Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 ^ % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 7 ^ % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз