Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0029-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/009-01
Наименование: Формула Марица Арт - Еко фестивал
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 15.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се изяви и стимулира потенциалът на културата като фактор за икономическото, социалното и устойчивото развитие на община Димитровград чрез създаването и провеждането на ново за страната културно събитие, използващо река Марица като тема и нестандартна сцена за фестивална проява.
Дейности: дейност 1 Администриране на проекта
дейност 2 Осигуряване на публичност и информираност
дейност 3 Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 4 Одит на проекта
дейност 5 Рекламни дейности за популяризиране на Формула Марица Арт Еко Фестивал чрез традиционни медии
дейност 6 Промоционални дейности чрез нетрадиционни рекламни средства
дейност 7 Други маркетингови подходи за популяризиране на събитието
дейност 8 Подготовка на „Формула Марица Арт – Еко Фестивал”
дейност 9 Провеждане на иновативното културно събитие
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 524 201 BGN
Общ бюджет: 432 710 BGN
БФП: 421 186 BGN
Общо изплатени средства: 406 930 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 421 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 174 297 BGN
2013 111 236 BGN
2014 121 397 BGN
2015 0 BGN
406 930 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 358 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 155 950 BGN
2013 99 527 BGN
2014 108 619 BGN
2015 0 BGN
364 095 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 347 BGN
2013 11 709 BGN
2014 12 779 BGN
2015 0 BGN
42 835 BGN
Финансиране от бенефициента 25 198 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 ^Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 ^ Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 4 ^ Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 ^ Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 ^% увеличение на финансиране /инвестиции в културата
Индикатор 7 ^ % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз