Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0005-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/107
Наименование: Професионално-ориентирани практики за студенти от специалности, изучавани в МГУ "Св. Иван Рилски"
Бенефициент: Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Изпробване на специализиран подход и организационни механизми за разгръщане на студентските стажове до нивото на реалните работни условия на бъдещия инженер. Удължаване продължителността на стажовете и изпробване на разнообразни механизми за задоволяване на вътрешната и външната мотивация за пълноценно усвояване на специалните практически умения на професионално ниво. Постигане на адекватна практическа приложимост в конкретна бизнес среда на вече придобити във ВУЗ знания и умения и придобиване на допълнителни такива от страна на практикантите в съответствие с актуални потребности на тази среда
Дейности: 1*.Разработване на детайлизирана програма за практиките
2*Определяне на студентите от целевата група за практиките
3*.Определяне на обучители и наставници
4*.Подготовка на дейност Предварително обучение
4.1*Изпълнение на дейност Предварително обучение
5*.Подготовка на дейност Инструктаж
5.1*.Изпълнение на дейност Инструктаж
6*.Подготовка на дейност Практически дейности
6.1* Изпълнение на дейност 6 Практически дейности
7*.Подготовка на дейност Контрол и наблюдение
7.1*. Изпълнение на дейност Контрол и наблюдение
8*. Отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 500 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 700 BGN
2009 - 15 700 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 345 BGN
2009 - 13 345 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 355 BGN
2009 - 2 355 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз