Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.1.06-0002-C0001
Номер на проект: K11-21-2
Наименование: Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 07.07.2011
Начална дата: 16.08.2011
Дата на приключване: 16.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на тръжната документация и провеждане на търгове по ЗОП Проектът ще се извърши чрез възлагане при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. В рамките на тази дейност ще бъде разработена необходимата документацията за възлагане на три обществени поръчки. Ще се проведат три открити процедури при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и най-добрата практика. Първата процедура ще бъде за основните дейности по проекта – Дейности 2, 3, 4, 5, втората обществена поръчка за Дейност 6 по информация и публичност, а третата за Дейност 7 – одит на проекта. По трите обществени поръчки ще бъдат избрани изпълнители.
Дейност 2: Проучване и сравнителен анализ на политики и практики в областта на човешките ресурси За изпълнение на дейността са необходими следните поддейности: 1. Проучване на съществуващите практики в българската администрация (във всички административни стуктури) за: планиране на човешките ресурси; прилагане на принципа за мобилност на национално ниво и за изпълняване на длъжност в институция на ЕС, както и прилагане на гъвкави условия на труд; 2. Провеждане на социологическо изследване (представителна извадка) за нагласата на държавните служители за мобилност и желанието им за развитие в кариерата; 3. Изследване и идентифициране на добри практики в държавната администрация по: планиране на човешките ресурси в количествен и качествен аспект; мобилност и прилагане на гъвкави условия на труд в 10 страни-членки на ЕС и на възможностите за прилагането им в България; 4. Организиране на две тридневни посещение за 6 души в 2 страни-членки на ЕС, прилагащи добри практики по планиране на УЧР и мобилност; 5. Разработване на аналитичен доклад за политиките и практиките в областта на човешките ресурси на база на извършените проучвания. Изготвяне на препоръки за планиране на човешките ресурси и осъществяването на мобилност. 6. Организиране на кръгла маса за представяне и на резултатите от проучванията за 40 души. В рамките на тази дейност ще се събере нужната информация и ще се анализират различните подходи при планирането на човешките ресурси, осъществяването на мобилност и прилагането на гъвкави условия на труд в България и страните от ЕС. Ще се проведе социологическо изследване на нагласите на служителите и ръководителите в администрацията във връзка с осъществяването на мобилност и желанието им за развитие в кариерата. Ще се идентифицират добри практики в пет стари и пет нови страни-членки на ЕС в посочените области от УЧР и мобилността. От идентифицираните практики ще бъдат подбрани най-добрите от гледна точка на възможностите за прилагането им в България. В тази връзка са предвидени 2 тридневни работни посещения за 6 души в две страни членки на ЕС. На база извършените проучвания, сравнителен анализ на практиките и работно посещение, ще се разработи аналитичен доклад с конкретни предложения и препоръки за използване и адаптиране на опита в България. Резултатите ще бъдат представени и обсъдени на Кръгла маса с участието на служителите от Секретариата на САР в Министерския съвет и с главни секретари, директори на дирекции в централната, общинската и областната администрация, представители на звената по човешки ресурси, НПО и други заинтересовани страни.
Дейност 3: Развитие на системата за планиране на човешките ресурси За изпълнение на дейността са необходими следните поддейности: 1. Актуализиране и надграждане на съществуващата методология за планиране на човешките ресурси в количествен и качествен аспект Актуализирането и надграждането на съществуващата методология ще се извърши в количествен и качествен аспект като се използва събраната информация от Дейност 2. Първо е необходимо е да се направи задълбочен преглед на съдържащите се методи и да се прецени доколко отговарят на съвременните изисквания за модерно управление на човешките ресурси, имайки предвид, че областта, свързана с човешките ресурси е от най-динамично развиващите се сфери на управлението. За актуализирането в количествен аспект трябва да се направи критичен преглед на методите за определяне на числеността на необходимия персонал, те да бъдат осъвременени и ориентирани към практическо прилагане. Тези методи ще се използват за изготвянето на прогноза за нуждите от човешки ресурси в държавната администрация в количествено отношение (Дейност 4). При планирането на нуждите от човешки ресурси от съществено значение са техните качествени параметри (знания, умения, компетенции). Съществуващата методология следва да бъде доразвита именно в тази част като се създадат и съответните инструменти, подпомагащи планирането на човешките ресурси в качествен аспект. 2. Разработване на методика за определяне на ключовите длъжности (ключови функции и съответните длъжности) в държавната администрация В рамките на тази поддейност ще се разработи методика за определяне на ключовите длъжности (изпълняващи ключови функции) в държавната администрация. Ключови длъжности в дадена администрация са онези, които влияят в най-голяма степен за изпълнение на нейните цели, и които ако бъдат овакантени, ще доведат до значителни затруднения в нейната работа. Методиката ще даде начина, по който тези длъжности могат да бъдат идентифицирани във всяка една администрация. Методиката следва да бъде съобразена с политиката в съответната област, целите, приоритетите и изпълняваните функции на съответната администрация. 3. Разработване на методика за създаване на модел на компетенции (компетентностен модел) за длъжностите в държавната администрация За правилното планиране на човешките ресурси следва да се установи не само техния брой, но и необходимите компетенции. Компетенцията е съвкупност от знания, умения, поведения и мотиви, които се проявяват в процеса на изпълнение на дадена длъжност и са свързани с прекия му резултат. Компетентностният модел описва набора от компетенции на базата на специфични изисквания на даден бранш, организация, функционално направление или функционално звено. В рамките на тази поддейност ще бъде разработена методика, описваща стъпките за създаване на компетентностен модел, който е основен елемент при планирането на човешките ресурси от гледна точка на качествените им параметри. 4. Разработване на методика за оценка на компетенции Важна част от планирането на човешките ресурси в качествен аспект е сравнението между необходимите и притежаваните от наличния персонал компетенции. За целта е необходима оценка. В тази връзка ще бъде разработена методика за оценка на компетенциите. Методиката ще даде възможност да се определи степен на владеене на дадена компетенция, като трябва да се създаде скала за измерване. Ще се разработи и инструментариум (тестове, казуси и др.) за оценка на общи и специфични компетенции, който ще се прилага при подбор (както външен, така и вътрешен за повишение в длъжност). 5. Разработване на методика за планиране на приемствеността След като са установени ключовите длъжности, които влияят пряко върху изпълнението на стратегическите цели и финансовите резултати, е важно да се разбере дали администрацията разполага с хора, способни да ги заемат. Често срещан проблем в държавната администрация е, че след напускането на служители, заемащи ключови длъжности, няма кой да ги замести. За всяка идентифицирана ключова позиция администрацията трябва да разполага с кандидат (приемник), който да се подготвя за да я заеме. За да бъдат подпомогнати администрациите, ще се разработи методика за планиране на приемствеността, която да описва как се идентифицират приемниците и възможни сценарии за действията, които следва да се предприемат за тяхното развитие. 6. Разработване на правила и процедури за прилагане на гъвкави условия на труд За ефективно използване на човешкия ресурс в администрациите ще се разработи механизъм, който да регламентира гъвкавите условия на труд.. На база на осъщественото проучване за добри практики ще се разработят правила и процедури, които дават възможност за „плаващи” начало и край на работния ден, споделени работни места и др. 7. Разработване на проекти на нормативни актове Всички резултати и предложения за промени ще бъдат подложени на широко обсъждане на сайта на Министерския съвет за обществени консултации: www.strategy.bg. Разработените методики, модели и правила ще бъдат обсъдени на заседание на Съвета за административната реформа. След приемане от САР ще бъдат предложени за внасяне в Министерския съвет. За да се институционализира процеса, следва да се разработят всички проекти на нови нормативни актове или на проекти за изменение на съществуващи нормативни актове, регламентиращи планирането на човешките ресурси, приемствеността и гъвкавите условия на труд.
Дейност 4: Практическо прилагане на разработените методики и модели за планиране на човешките ресурси в държавната администрация В рамките на тази дейност ще се изпълняват следните поддейности: 1. Провеждане на обучения с целевите групи за прилагане на разработените методики и модели. Ще бъде проведено обучение за служителите от държавната администрация. Ще се включат експерти от звената по човешки ресурси, както и ръководители на всички нива. Предвидено е да се обучат 300 служители както от централната, така и от териториалната администрация. По време на обученията експертите ще придобият практически умения за прилагане на разработените в Дейност 3 методики и модели. Част от обучените служители ще се включат при реализирането на следващите поддейности в своите администрации за да доразвият придобитите умения. 2. Прилагане на разработените методики и модели за планиране на човешките ресурси в държавната администрация в централната и териториалната администрация. Ще се изследват последователно всички министерства и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, комисиите към НС, държавните и изпълнителни агенции, както и общо 3 областни и 9 общински администрации в шестте района за планиране. За всички администрации ще се идентифицират ключовите длъжности (изпълняващи ключови функции) чрез разработената за целта методика за определяне на ключови длъжности. Ще се дефинират компетенциите, необходими за тези ключови длъжности. Предвидено е да се определят и компетенциите и на ръководните длъжности. За определените ключови и за ръководните длъжности ще се създадат модели на компетенциите, като за целта ще се приложи методиката за създаване на модел на компетенции. На 50 служители на ключови и ръководни длъжности ще бъде извършена оценка на компетенциите чрез прилагане на разработената методика (за оценка на компетенциите). 3. Изготвяне на краткосрочна и средносрочна прогноза за потребностите от човешки ресурси в държавната администрация. Прилагайки методите, включени актуализираната по Дейност 3 методология за планиране на човешките ресурси и като се вземе предвид държавната политика по УЧР, ще бъде изготвена обоснована прогноза за потребностите от човешки ресурси в държавната администрация в краткосрочен и средносрочен план.
Дейност 5: Разширяване на възможностите за мобилност на национално и европейско ниво. В рамките на тази дейност ще се изпълнят следните поддейности:  Разработване на механизъм за развитие на кариерата чрез мобилност; включващ правила и процедури за осъществяване на мобилност в друга администрация и механизъм за ротация на служителите в рамките на една администрация;  Разработване информационен портал за мобилност за обявяване на длъжностите, които могат да се заемат по мобилност;  Провеждане на семинар във връзка с популяризирането на принципа на мобилността и информационния портал;  Разработване на проекти на нормативни актове за осъществяване на временна и постоянна мобилност, както и за условията и реда за изпращане на държавни служители да изпълняват длъжности в институция на Европейския съюз.
Дейност 6: Дейности по информация и публичност Ще се проведе откриваща конференция за представяне на целите на проекта, като ще бъдат поканени представители на всички заинтересовани страни. Ще се проведе закриваща конференция за представяне на резултатите от проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни. Следва да се изготвят и предоставят необходимите информационни материали на участниците на конференциите. Ще се публикуват 6 статии в най-малко три ежедневника. Ще се публикуват 8 статии в електронни медии. Събитията, свързани с изпълнението на проекта, ще бъдат популяризирани и чрез сайтовете на Министерския съвет. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще се спазват всички изисквания на управляващия орган относно информацията и публичността на материалите и събитията. Банерите ще посочват, че събитието се провежда по линията на проект, съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК. На материалите, които ще бъдат разпространявани при провеждането им изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК.
Дейност 7: Одит на проекта Ще се направи периодичен и цялостен одит на проведените дейности по проекта и направените разходи, като се изготви окончателен одитен доклад. Дейността ще гарантира правилното изразходване на средствата по проекта. Одитът ще бъде извършен на три етапа. Предвидена са междинни одити, които трябва да дадат информация и да препоръчат корективни действия в случай на необходимост. Ще бъде извършен цялостен одит на всички дейности и резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 005 501 BGN
Общ бюджет: 1 256 825 BGN
БФП: 1 256 825 BGN
Общо изплатени средства: 1 256 825 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 256 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 851 BGN
2012 394 249 BGN
2013 923 524 BGN
2014 0 BGN
2015 - 67 800 BGN
1 256 825 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 068 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 824 BGN
2012 335 111 BGN
2013 784 996 BGN
2014 0 BGN
2015 - 57 630 BGN
1 068 301 BGN
В т.ч. Национално финансиране 188 524 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 028 BGN
2012 59 137 BGN
2013 138 529 BGN
2014 0 BGN
2015 - 10 170 BGN
188 524 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 2: Проведени проучвания
Индикатор 2 По Дейност 2: Кръгла маса
Индикатор 3 По Дейност 3: Разработени правила и процедури за прилагане на гъвкави условия на труд
Индикатор 4 По Дейност 3: Разработване на проекти на нормативни актове
Индикатор 5 По Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 6 По Дейност 4: Оценени компетенции
Индикатор 7 По Дейност 5: Разработване информационен портал
Индикатор 8 По Дейност 6: Банер
Индикатор 9 По Дейност 6: Присъстващи на 2 пресконференции
Индикатор 10 По Дейност 6: Информационни материали
Индикатор 11 По Дейност 6: Публикации в печатните и електронни медии
Индикатор 12 По Дейност 5: Присъстващи на семинар във връзка с популяризирането на принципа на мобилността и информационния портал
Индикатор 13 По Дейност 1: Изготвена документация по ЗОП
Индикатор 14 По дейност 1: Подписани договори
Индикатор 15 По Дейност 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 16 По дейност 2: Брой разработени и предадени доклади
Индикатор 17 По дейност 2: Брой интервюирани
Индикатор 18 По дейност 2: Брой изготвени препоръки
Индикатор 19 По дейност 3: Брой разработени методики
Индикатор 20 По дейност 3: Брой методики приети от САР
Индикатор 21 По дейност 3: Брой въведени методики и механизми
Индикатор 22 Дейност 4: Брой изследвани администрации
Индикатор 23 Дейност 4: Брой определени ключови длъжности
Индикатор 24 Дейност 4: Брой дефинирани компетенции
Индикатор 25 Дейност 4: Изготвена краткосрочна и средносрочна прогноза за потребностите
Индикатор 26 Дейност 5: Брой разработени механизми
Индикатор 27 Дейност 5: Разработени проекти на нормативни актове
Индикатор 28 Дейност 7: Брой проведени одити
Индикатор 29 Дейност 7: Брой одитни доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз