Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0479-C0001
Номер на проект: ESF-2101-04-12001
Наименование: Повишаване адаптивността към организационни промени на заети лица чрез обучение по част от професия
Бенефициент: Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 27.03.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се изградят съвременен тип бизнес компетенции у заетите лица чрез обучение по част от професията "Икономист-мениджър", съобразено с техните индивидуални и корпоративни потребности; да се създадат и разпространят добри практики за стимулиране развитието на персонала в малките предприятия чрез професионално обучение; да се изгради и инсталира уеб-базирана система за електронно обучение и консултиране, която да се използва като платформа за надграждане на традиционната форма на присъствено обучение; да се намали стреса и да се повиши адаптивността към технологични промени на заети лица чрез включването им в съвременни форми на обучение и по-конкретно - електронно обучение в съчетание с присъстено обучение; да се разаботи и внедри инструментариум за текущо следене на удовлетвореността от проведеното професионално обучение и в частност от съчетаното обучение.
Дейности: Дейност 1: Мениджмънт на проекта Сформиране на екип по проекта със строго дефинирани отговорности и задължения. Провеждане ежемесечни заседания на екипа, планиране на дейностите, разпределяне на задачите, изготвяне на доклади за възложителя
Дейност 2: Разработване на концептуална рамка и програма за съчетано (присъствено и електронно)обучение на заети лица по част от професия Провеждане на мотивационен семинар с представители на проектния екип. Разработване на персонифицирана обучителна програма и материали
Дейност 3. Подготовка и изпълнение на дейност 3- Разработване и инсталиране на проект за уеб-базирана система за интерактивно обучение Създаване на платформа за интерактивно обучение и портал за свободен и закрит режим на достъп. Регистрация и оторизация на курсистите за новосъздадената виртуална система
Дейност 4: Съчетано професионално обучение на заетите лица съобразно разработената програма Провеждане на кратък въвеждащ курс-семинар с обучаемите и техните работодатели. Провеждане на обучение по част от професия на 38 лица и издаване на документи
Дейност 5: Разработване на методология и инструментариум за следене на удовлетвореността на обучаемите Провеждане на анкетни проучвания в хода на обучението и след приключването между обучаемите и техните работодатели и публикуването им в новосъздадената система за електронно обучение; Изготвяне на отчетен доклад за равнището на удовлетвореност
Дейност 6: Осигуряване на публичност и видимост на проекта Изработване на едно информационно табло. Излъчени 3 съобщения/1 по кабелна телевизия и 2 в местна преса/. Изработване и разпространение на 500 брошури
Дейност 7: Счетоводно отчитане на проектните дейности Коректно водене и архивиране на цялата счетоводна и финансова документация. Изготвяне на доклади за изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 260 BGN
Общ бюджет: 31 795 BGN
БФП: 31 795 BGN
Общо изплатени средства: 31 786 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 974 BGN
2009 24 812 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 786 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 928 BGN
2009 21 090 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 018 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 046 BGN
2009 3 722 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 768 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Обучаеми лица, удовлетворени от обучението
Индикатор 4 Работодатели, удовлетворени от обучението


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз