Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0487-C0001
Номер на проект: ESF-2101-04-11007
Наименование: Висока адаптивност на заетите - ключ към висока производителност и конкурентоспообност на "Плевен-БТ" АД"
Бенефициент: "Плевен-Булгартабак" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 28.03.2008
Дата на приключване: 28.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
Описание
Описание на проекта: Обучение на 91 заети лица за придобиване на професионална квалификация по специалност "Машини и съоръжения в хидропневмотехника" - 19 бр.; ИКТ курс "Текстообработване" - 69 бр.; придобиване на ключови компетенции по специфични изисквания, свързани с производството и преработката на Ориенталски тютюни, прогами 1, 2, бизнес администриране, фирмено управление и маркетинг, мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения, умения за работа в екип.
Дейности: Подготовка на Дейност 1, фаза 1: Подготовка на проекта. Подготовка на: - структуриране на групи за обучение; - договори с административния екип на проекта и преподавателите; - избор на подизпълнители; - графици за обучение; - договори за наем;
Изпълнение на Дейност 1, Фаза1: Подготовка на проекта. Откриване на централния и локалния офиси на проекта.Структуриране на групи за обучение. Сключване на договори с административния екип на проекта и преподавателите.Избор на подизпълнители.Подготовка и утвърждаване на графика за обучение.Сключване на договори за наем./сключени договори,графици за обучение.
Подготовка на Дейност 2,Фаза 1: Презентация и визуализация при стартиране на проекта Подготовка и реализация на презентация на проекта и визуализация.
Изпълнение на Дейност 2,Фаза 1: Презентация и визуализация при стартиране на проекта Реализация на презентация на проекта и визуализация.
Подготовка на Дейност 3, Фаза1: Формиране и функциониране на технически съвет на проекта. Подготовка за формиране и функциониране на технически съвет на проекта за приемане на междинни отчети на ръководителя на проекта.
Изпълнение на Дейност 3, Фаза1: Формиране и функциониране на технически съвет на проекта. Формиране и функциониране на технически съвет на проекта за приемане на междинни отчети на ръководителя на проекта.
Изпълнение на Дейност 4,Фаза1: Координация и контрол на процеса на обучението Координация и контрол на процеса на обучението
Изпълнение на Дейност 5, Фаза1: Текущи отчети за управление на проекта. Изготвяне на текущи отчети за управление на проекта.
Изпълнение на Дейност 6, Фаза1: Текущ финансов контрол за изпълнение на бюджета на проекта. Текущ финансов контрол за изпълнение на бюджета на проекта.
Подготовка на Дейност 7, Фаза1: Заключителна презентация на проекта Подготовка на заключителна презентация на проекта
Изпълнение на Дейност 7, Фаза1: Заключителна презентация на проекта Реализация на заключителна презентация на проекта
Подготовка на Дейност 8, Фаза1: Изготвяне и предаване на окончателен отчет по проекта. Подготовка на окончателен отчет по проекта. Подготовка на брошура.
Изпълнение на Дейност 8, Фаза1: Изготвяне и предаване на окончателен отчет по проекта. Изготвяне и предаване на окончателен отчет по проекта. Представяне на брошура.
Изпълнение на Дейност 1, Фаза 2: Закупуване на суровини и материали за практическо обучение по проекта. Закупуване на суровини и материали за практическо обучение по проекта.
Изпълнение на Дейност 2, Фаза 2: Закупуване на дидактични и канцеларски материали за проекта. Закупуване на дидактични и канцеларски материали за проекта.
Изпълнение на Дейност 3,Фаза 2: Инсталиране на наетото оборудване. Инсталиране на наетото оборудване.
Изпълнение на Дейност 4, Фаза 2: Организиране на транспорт на бенефициентите до местата на обучението Организиране на транспорт на бенефициентите до местата на обучението
Изпълнение на Дейност 5, Фаза 2: Изготвяне на текущи отчети за изпълнение на дейностите за ръководителя на проекта. Изготвяне на текущи отчети за изпълнение на дейностите за ръководителя на проекта.
Изпълнение на Дейност 1, Фаза 3: Провеждане на курс за професионална квалификация по специалност “Машини и съоръжения в хидро- пневмотехника” Провеждане на курс за професионална квалификация по специалност “Машини и съоръжения в хидро- пневмотехника”,19 лица,150уч.часа теория и 170 уч.часа практика. Провеждане на заключителен изпит
Изпълнение на Дейност 2, Фаза 3: Провеждане на курс по ИКТ ”Текстообработване” Провеждане на курс по ИКТ ”Текстообработване”, 69 лица, 150 уч. часа и заключителен изпит
Изпълнение на Дейност 3,Фаза 3: Провеждане курс ”Специфични изисквания, свързани с производството и преработката на Ориенталски тютюни” програма 1 Провеждане курс ”Специфични изисквания, свързани с производството и преработката на Ориенталски тютюни” програма 1, 23 лица,180 уч.часа. Провеждане на заключителен изпит
Изпълнение на Дейност 4, Фаза 3: Провеждане курс ”Специфични изисквания, свързани с производството и преработката на Ориенталски тютюни” програма 2 Провеждане курс ”Специфични изисквания, свързани с производството и преработката на Ориенталски тютюни” програма 2, 29 лица,97 уч.часа. Провеждане на заключителен изпит
Изпълнение на Дейност 5, Фаза 3: Провеждане курс ”Бизнес администриране Провеждане курс ”Бизнес администриране-30 заети лица, 150 уч.часа. Провеждане на заключителен изпит
Изпълнение на Дейност 6, Фаза 3: Провеждане курс ”Фирмено управление и маркетинг” Провеждане курс ”Фирмено управление и маркетинг”- 14 заети лица, 150 уч. часа. Провеждане на заключителен изпит
Изпълнение на Дейност 7, Фаза 3: Провеждане курс ”Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения” Провеждане на курс ”Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения”- 29 заети лица, 204 уч. часа. Провеждане на заключителен изпит.
Изпълнение на Дейност 8, Фаза 3: Провеждане курс ”Умения за работа в екип” Провеждане на курс ”Умения за работа в екип”- 20 заети лица, 64 уч.часа. Провеждане на заключителен тест.
Изпълнение на Дейност 9, Фаза 3: Контрол на обучението. Контрол на обучението.
Изпълнение на Дейност 10, Фаза 3: Контрол на материално-техническото осигуряване. Контрол на материално-техническото осигуряване.
Изпълнение на Дейност 1, Фаза 4: Изготвяне на междинни отчети. Изготвяне на междинни отчети.
Подготовка Дейност 2, Фаза 4: Изготвяне и отпечатване на брошура с резултатите от изпълнението на проекта Подготовка на брошура с резултатите от изпълнението на проекта
Изпълнение на Дейност 2, Фаза 4: Изготвяне и отпечатване на брошура с резултатите от изпълнението на проекта Изготвяне и отпечатване на брошура с резултатите от изпълнението на проекта
Подготовка на Дейност 3, Фаза 4: Изготвяне на окончателния отчет на проекта Подготовка на окончателния отчет на проекта
Изпълнение на Дейност 3, Фаза 4: Изготвяне на окончателния отчет на проекта Изготвяне на окончателния отчет на проекта
Партньори
Партньори:
"Интернационална компания по мениджмънт и сервиз" ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 830 BGN
Общ бюджет: 43 516 BGN
БФП: 30 461 BGN
Общо изплатени средства: 30 459 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 284 BGN
2009 12 005 BGN
2010 17 171 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 459 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 091 BGN
2009 10 204 BGN
2010 14 596 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 891 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 193 BGN
2009 1 801 BGN
2010 2 576 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 569 BGN
Финансиране от бенефициента 29 070 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз