Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.05-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин”
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2011
Начална дата: 28.06.2011
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект е инвестиционен и има за конкретна цел: изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на общини Видин, Брегово, Бойница, Кула, Грамада, Ново село, Димово, Ружинци, Белоградчик, Чупрене и Макреш в съответствие с изискванията на Директива 1999/31/ЕС и на националното законодателство. За оптимално местоположение на новото регионално депо е избрана площадка в местността “Рамова ливада”, община Видин, в долина на югозапад от съществуващото депо. Площадката на новото депо покрива 22.1 ха с приблизителна височина от 15 м, с общ капацитет 516 000 тона отпадъци, разпределен в две клетки – Клетка 1 - 406 000 т и Клетка 2 – 110 000 т. и 20 години ефективен експлоатационен живот. Денонощният капацитет на депото е да приема 86 тона отпадъци. Съгласно разработеното инвестиционно проучване до края на 20 годишния период на експлоатация към 2032 год. се очаква депонираните отпадъци да достигн
Дейности: Дейност 7: Надзор по време на строителство Дейността е разделена на следните подейностти: - Стройтелен надзор; - Авторски надзор.
Дейност 1: Проучване и проектиране Дейност 1 е разделена на следните поддейности: Поддейност 1.1 включва подготовка на инвестиционния проект в рамките на проект ИСПА техническа помощ EuropeAid 117409/D/SV/BG Поддейност 1.2 са включени следните дейности: -Подготовка на заявление, разработване на ОВОС и издаване на решение по ОВОС; - Подготовка на заявление, разработване и издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II от ЗООС. Допълнение към прединвестиционното проучване; Изготвяне на финансово-икономически анализ, включително анализ разходи - ползи на инвестиционния проект; Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект; Подготовка на заявление и издаване на решение по ОВОС; - Изготвяне на Допълнение към прединвестиционното проучване; - Изготвяне на финансово-икономически анализ, включително анализ разходи - ползи на инвестиционния проект; - Изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект; - Изработване на работни проекти
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения В рамките на проекта ще бъдат закупени машини и съоръжения в съответствие с техническите изисквания и технологията на обработка на отпадъците в регионалното депо. Необходимото оборудване включва: - Машини и съоръжения за депо; - Машини и съоръжения за инсталация за компостиране - Машини и съоръжения за съоръжение за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Дейност 5 е разделена на следните подейности: - Управление на проекта. С цел осигуряване на доброто управление на проекта, Община Видин ще сформира Звено за изпълнение на проекта (ЗИП); - Подготовка и провеждане на тръжни процедури; - Публичност; -
Дейност 6: Одит Дейността ще се изпълнява от сертифициран одитор, избран с МОП съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Дейност 3 е разделена на следните подейности: - Изграждане на клетка 1 на регионалното депо и СМР за изграждане на инсталация за компостиране и на съоръжение за строителни отпадъци. - Строителни работи по закриване и рекултивация на депото на община Видин
Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти : Изборът на площадка за регионално депо е предшестван от задълбочени проучвания на 20 бр. потенциални площадки на територията на Област Видин. По определени икономически, социални и екологични критерии, като най-подходяща е избрана площадката в местността „Рамова ливада”, която е в непосредствена близост до съществуващото общинско сметище. С цел осигуряване на достатъчна площ за новото регионално депо в съответствие с с влязъл в сила ПУП е извършено закупуването на отчуждената земя.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 427 991 BGN
Общ бюджет: 19 438 429 BGN
БФП: 18 389 242 BGN
Общо изплатени средства: 17 185 271 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 389 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 971 400 BGN
2013 4 977 960 BGN
2014 2 625 757 BGN
2015 8 610 155 BGN
17 185 271 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 630 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 825 690 BGN
2013 4 231 266 BGN
2014 2 231 893 BGN
2015 7 318 631 BGN
14 607 480 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 758 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 145 710 BGN
2013 746 694 BGN
2014 393 863 BGN
2015 1 291 523 BGN
2 577 791 BGN
Финансиране от бенефициента 1 068 661 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени процедури за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 2 Подписани и изпълнени договори с изпълнители
Индикатор 3 Изградено и въведено в експоатация регионално депо за битови отпадъци
Индикатор 4 Закрито и рекултивирано старо депо
Индикатор 5 Изградено и въведено в експоатация съоръжение за компостиране - брой
Индикатор 6 Изградено и въведено в експоатация съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци
Индикатор 7 Население, обслужващо от регионалната система за управление на отпадъците
Индикатор 8 Новосъздадени работни места(мъже- жени)
Индикатор 9 Количество отпадъци третирано в рамките на регионалната система за управление на отпадъците
Индикатор 10 Процент рециклиран и оползворяван отпадък в рамките на регионалната система
Индикатор 11 Процент компостиран отпадък в рамките на регионалната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз