Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0531-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-07016
Наименование: Повишаване на квалификацията на персонала на БТК АД
Бенефициент: Българска Телекомуникационна Компания АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 18.04.2008
Дата на приключване: 08.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация на 260 заети лица в предприятието, работещи на територията на цялата страна и свързани с реорганизация и оптимизиране поддръжката, управлението на телекомуникационнта мрежа; предоставяне на специфични знания и умения на заетите лица да изпълняват оптимално своите задължения.
Дейности: Дейност 1: "Дейности по управление на проекта" осъществяват се в рамките на целия проект като отговорни ще бъдат представителите на управленския и експертен екип. Дейностите дават информация за напредъка при изпълнението на проекта
Дейност 2: "Подготвителни дейности, предхождащи обучителните курсове" Планирани са 27 обучаеми групи, разпределени както следва: София – 14 групи; Варна – 2 групи; Велико Търново – 5 групи; Стара Загора – 1 група; Плевен – 2 групи; Пловдив - 3 групи
Дейност 3: "Дейности по провеждане на обучението" Идентично обучение по компютърни мрежи Модул 1 – Основи на компютърните мрежи Модул 2 – Основи на маршрутизирането Модул 3 – Основи на комутирането
Дейност 4: "Дейности по организиране на изходните тестове и предоставяне на документ, удостоверяващ успешното преминаване на курса" В края на всеки модул обучаемите ще положат тест и ще получат удостоверение за професионална квалификация
Дейност 5: "Дейности по информиране и публичност" Предвидените дейности са както следва: Избор на изпълнител от страна на бенефициента за изработване на бюлетин; Изработване на 2000 бр. брошури; 4 тематични публикации в националната преса; Публикации във вътрешния вестник и портал на БТК при успешното приключване на обучението на отделните групи
Партньори
Партньори:
Сдружение "иЦентрове" София
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 020 BGN
Общ бюджет: 221 425 BGN
БФП: 154 997 BGN
Общо изплатени средства: 154 789 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 35 663 BGN
2009 81 948 BGN
2010 37 178 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
154 789 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 30 313 BGN
2009 69 656 BGN
2010 31 601 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
131 571 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 349 BGN
2009 12 292 BGN
2010 5 577 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 218 BGN
Финансиране от бенефициента 83 151 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Продължителност на запазване на заетостта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз