Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0237-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заедно напред
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 17.06.2011
Дата на приключване: 17.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за по-успешна социална и трудова реализация на учениците от етническите малцинства чрез тяхното привличане и задържане в образователната система на страната
Дейности: Дейност 1. Организационна дейност по изпълнение на проекта 1. Ежемесечни срещи на екипа по проекта. 2. Изготвяне на междинни отчети 3. Изготвяне на финален отчет
Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на изпълнители 1. Провеждане на процедура за избор на изпълнител за закупуване на консумативи 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на екскурзия 3. Провеждане на процедура за избор на изпълнител за изработване на сценични костюми
Дейност 3. Създаване на клубове по интереси 1. Детска вокално-театрална формация "Звездица" 2. Клуб ИТ‘И 3. Клуб "Слово" 4. Изо студио "Палитра" 5. Училищен вестник "Дъга" 6. Клуб "Потомци" 7. Клуб "Краезнание" 8. Клуб "Наш дом" 9. Клуб "Танцова формация Ритмика" 10. Фолклорна вокална група "Тракийче" 11 Клуб "Родолюбие" 12. Клуб "Здраве" 13. Клуб "Приятели"
Дейност 5 Екскурзия - посещение на национални исторически музеи
Дейност 4* Подготовка. Провеждане на традиционни празници
Денйност 6. Осигуряване на информираност и публичност 1. Провеждане на начална пресконференция 2. Провеждане на информационна кампания сред родителите 3. Издаване и разпространяване на инфоматериали 4. Публикации в местни медии
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 143 184 BGN
Общ бюджет: 84 992 BGN
БФП: 84 992 BGN
Общо изплатени средства: 84 992 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 28 637 BGN
2012 43 207 BGN
2013 13 149 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 992 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 341 BGN
2012 36 726 BGN
2013 11 177 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 244 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 296 BGN
2012 6 481 BGN
2013 1 972 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 749 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз