Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0008-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-C008
Наименование: "Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на мрежа в агломерация Елин Пелин"
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2011
Начална дата: 28.06.2011
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Елин Пелин
Описание
Описание на проекта: Цел на проекта: Създаване на нова и модерна екологична инфраструктура във водния сектор, която да представи по-добри условия на живот на населението, повиши санитарния статус на територията и подпомогне устойчивото развитие на района. Обосновка на необходимостта: Инженерната инфраструктура на гр. Елин Пелин и с. Елин Пелин е в незадоволително състояние. Липсата на действаща пречиствателна станция за отпадни води на територията на агломерацията е причина за замърсяването на р. Лесновска (приток на р. Искър), като по този начин застрашава екологичната цел за постигане на добро състояние 2015 г., установена в ПУРБ. Основни дейности: Проектът предвижда изпълнение в два етапа. Първи етап – подготовка на инвестиционен проект и Втори етап – реализация на СМР
Дейности: ВТОРИ ЕТАП НА ПРОЕКТА Възлагане и изпълнение на договори за строителство, в т.ч.: -Инженеринг на ПСОВ – гр. Елин Пелин и съпътстваща инфраструктура – работно проектиране, строителство и доставка на оборудване; -Строителство (реконструкция и разширение) на вътрешна ВиК мрежа в гр. Елин Пелин и с. Елин Пелин; • Възлагане и изпълнение на договори за надзор, в т.ч.: -Независим строителен надзор по договор за инженеринг на ПСОВ – гр. Елин Пелин и съпътстваща инфраструктура; - Независим строителен надзор по договор за строителство (реконструкция и разширение) на вътрешна ВиК мрежа в гр. Елин Пелин; - Авторски надзор при строителството на ВиК мрежа.
ПЪРВИ ЕТАП НА ПРОЕКТА • Подготовка на документации за първия етап от проекта; • Изготвяне на подробно прединвестиционно проучване (ПИП); • Изготвяне на план за управление на утайките; • Изготвяне на идеен проект за ПСОВ и съпътстваща инфраструктура; • Изготвяне на работни проекти за реконструкция и разширение на вътрешна ВиК мрежа на гр. Елин Пелин и на с. Елин Пелин; • Изготвяне на анализ разходи ползи (финансов анализ с анализ на чувствителността и риска); • Изготвяне на документации за обществени поръчки за: -Инженеринг (работно проектиране и строителство) на ПСОВ и съпътстваща инфраструктура; -Строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа в гр. Елин Пелин и с. Елин Пелин; -Строителен надзор при инженеринг на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа; • Провеждане на процедури и осигуряване на разрешителни и становища по екологичното законодателство; • Оценка на съответствието на инвестиционните проекти: - доклад за оценка на съответствието на работните проекти за реконструкция и разширение на вътрешна ВиК мрежа на гр.Елин Пелин и с. Елин Пелин със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ; - доклад за оценка на съответствието на идейния проект на ПСОВ (вкл. съпътстваща инфраструктура) със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 642 709 BGN
Общ бюджет: 380 357 BGN
БФП: 380 357 BGN
Общо изплатени средства: 692 773 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 380 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 297 566 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 225 813 BGN
2015 169 393 BGN
692 773 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 306 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 238 053 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 180 651 BGN
2015 135 515 BGN
554 218 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 59 513 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 163 BGN
2015 33 879 BGN
138 555 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване.,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз