Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0022-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/026-01
Наименование: "Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Монтана"
Бенефициент: ОБЩИНА МОНТАНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Монтана, като устойчив документ за развитие, осигуряващ пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на секторни политики и планови ресурси за постигане на интегрирано развитие на град Монтана, чрез координирано използване на различни финансови инструменти и фокусиране на инвестициите.
Дейности: Дейност 1: организация, информация, управление, наблюдение и отчетност
дейност 2: подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
дейност 3 разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Монтана
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 896 BGN
Общ бюджет: 461 962 BGN
БФП: 461 962 BGN
Общо изплатени средства: 438 863 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 461 962 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 308 679 BGN
2013 0 BGN
2014 130 184 BGN
2015 0 BGN
438 863 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 392 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 281 373 BGN
2013 0 BGN
2014 111 294 BGN
2015 0 BGN
392 667 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 306 BGN
2013 0 BGN
2014 18 890 BGN
2015 0 BGN
46 196 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз