Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0020-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/024
Наименование: Устойчиво и интегрирано развитие на гр. Велинград
Бенефициент: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е: Да се изработи интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми.
Дейности: Организация и управление Организация и управление
Избор на външни изпълнители на услуги чрез директно възлагане-без събиране на три оферти /чл.2, ал. 2 НВМОП/) Избор на външни изпълнители на услуги чрез директно възлагане-без събиране на три оферти /чл.2, ал. 2 НВМОП/)
Провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител/и на услуга/и: „Изработване на ИПГВР на град Велинград Провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител/и на услуга/и: „Изработване на ИПГВР на град Велинград
Изработване на ИПГВР на град Велинград Изработване на ИПГВР на град Велинград
Процедура по одобряване на интегрирания план за градско възстановяване и развитие Процедура по одобряване на интегрирания план за градско възстановяване и развитие
Информационна кампания Информационна кампания
Извършване на одит и приключване на проекта Извършване на одит и приключване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 500 000 BGN
Общ бюджет: 405 494 BGN
БФП: 405 494 BGN
Общо изплатени средства: 385 892 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 405 494 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 166 250 BGN
2013 141 023 BGN
2014 78 620 BGN
2015 0 BGN
385 892 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 344 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 148 750 BGN
2013 126 178 BGN
2014 70 344 BGN
2015 0 BGN
345 272 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 500 BGN
2013 14 845 BGN
2014 8 276 BGN
2015 0 BGN
40 620 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз