Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0027-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/005-01
Наименование: Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящето проекто-предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Община Стара Загора е изработване на интегриран план за градско развитие, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Стара Загора като център на агломерационен ареал съгласно Оперативна програма "Регионално развитие".
Дейности: дейност 1 Формиране на екип
дейност 3 Подготовка на тръжна документация и провеждане на предвидените по ЗОП процедури за избор на изпълнител
дейност 4 Подготовка на ИПГВР
дейност 5 Организация и управление на проекта
дейност 6 Одит на проекта
дейност 7 Подготовка и представяне на финален отчет
дейност 2 Дейности по осигуряване на информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 998 390 BGN
Общ бюджет: 711 252 BGN
БФП: 700 855 BGN
Общо изплатени средства: 665 813 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 700 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 453 561 BGN
2014 212 251 BGN
2015 0 BGN
665 813 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 595 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 405 818 BGN
2014 189 909 BGN
2015 0 BGN
595 727 BGN
В т.ч. Национално финансиране 105 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 743 BGN
2014 22 342 BGN
2015 0 BGN
70 086 BGN
Финансиране от бенефициента 10 397 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз