Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0282-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-11008
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите на Офис Експрес Сървисис ООД
Бенефициент: Офис Експрес Сървисис ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 08.04.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се повишат професионалните умения и знания на 174 настоящи служители във фирма Офис Експрес Сървис ООД чрез включването им в професионално обучение за придобиване на основни умения в областта на мениджмънта и маркетинга, което ще им даде възможност за по-добра професионална реализация.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип по проекта Обща среща на ВО и партньора, на която се утвърждава екипа по проекта и се разпределят отговорностите и задълженията за реализицията на проекта.
Дейност 2. Провеждане на изпит за входящо ниво. Устоновяване на индивидуалното ниво на всеки от участниците. Входящото ниво се провежда в залата за обучение.
Дейност 3. Провеждане на обучителен курс за придобиване на основни умения в областта на мениджмънта и управление на продажбените процеси и маркетинга. 174 лица са включени в обучителният курс, който се състои от 4 модула: Първа и втора част Основни умения в областта на мениджмънта, Основни умения в областта на продажбите и Управление на продажбените процеси
Дейност 4. Провеждане на изпит за изходящо ниво. Целта е да се установи нивото на усвоените знания и умения на всеки от участниците.
Дейност 5. Визуализация и разпространение на резултатите Отпечатване на плакати. Подготвяне на материали за медиите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 151 423 BGN
Общ бюджет: 52 534 BGN
БФП: 42 027 BGN
Общо изплатени средства: 42 027 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 42 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 30 280 BGN
2009 18 264 BGN
2010 0 BGN
2011 - 6 517 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 027 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 25 738 BGN
2009 15 524 BGN
2010 0 BGN
2011 - 5 539 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 723 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 542 BGN
2009 2 740 BGN
2010 0 BGN
2011 - 978 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 304 BGN
Финансиране от бенефициента 37 856 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз