Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0276-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-07014
Наименование: Професионализъм и адаптивност на заетите в туроператорския бизнес чрез обучение
Бенефициент: Българска асоциация на туристическите агенции
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 15.04.2008
Дата на приключване: 15.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията и адаптивността на заетите лица в предприятията от туристическия сектор чрез обучение, отговарящо на изискванията на пазара
Дейности: Дейност 1: "Подготовка на обученията" Създаване на условия за ефективно провеждане на обученията. Основни задачи: Сформиране на екипи; Провеждане на входящи тестове; провеждане на процедура за избор на подизпълнител; Координиране на обучителните програми; Осигуряване на учебни помагала; Осигуряване на технически средства.
Дейност 2: "Провеждане на обученията" Предвидени са 8 вида обучения (курсове): Английски език в туризма-за начинаещи и малко напреднали (2 нива по 100 часа) – 4 групи по 10 човека; Специализиран английски език в туризма за напреднали (180 часа) – 2 групи по 10 човека; Бизнес немски език (180 часа) – 2 групи по 9 човека; Бизнес френски език (180 часа) – 1 група по 10 човека; Бизнес руски език (180 часа) – 1 група по 11 човека; Професионално обучение за допълнителна квалификация по професия „Организатор на туристическа агентска дейност” (120 часа) – 2 групи по 13 човека и една група по 12 човека; Професионално обучение за допълнителна квалификация по професия „Аниматор” (120 часа) – 1 група по 10 човека; Информационни технологии в туризма (120 часа) – 1 група по 18 човека
Дейност 3: „Провеждане на учебна практика” Обучението ще се провежда под формата на теория и учебна практика паралелно.
Дейност 4: „Проверка на придобитите знания и умения и издаване на документи за завършено образование” Професионалното обучение завършва с изпит по теория (тест) и изпит по практика (практическа задача). Успешно завършилите професионалното обучение ще получат Удостоверение за професионално обучение
Дейност 5: ”Визуализация и популяризиране на проекта” Популяризирането на проекта ще бъде извършено чрез 4 вида средства: печатни информационни брошури на български и английски език – 2000 бр.; информация на уебсайта на БАТА; информация ще се публикува периодично и в електронния бюлетин на БАТА; Заключително събитие за популяризиране на резултатите от проекта.
Дейност 6: „Мониторинг и отчитане на проекта” Мониторинг от страна на членовете на УС на БАТА се извършва за целия период на изпълннение на проекта. Провеждане на сециални заседания на Постоянната комисия по обучение и квалификация на БАТА и след приключването на проекта комисията ще разработи план за мултиплициране на резултатите от него. БАТА ще осъществява постоянен мониторинг върху провеждането на обучението по ИКТ от подизпълнителя.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 125 056 BGN
Общ бюджет: 93 632 BGN
БФП: 93 632 BGN
Общо изплатени средства: 91 325 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 24 706 BGN
2009 59 878 BGN
2010 6 741 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 325 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 21 000 BGN
2009 50 896 BGN
2010 5 730 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 626 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 706 BGN
2009 8 982 BGN
2010 1 011 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 699 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 4 Едногодишна продължителност на запазване на заетостта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз