Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0308-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Без граници
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКА ИНИЦИАТИВА, ДИАЛОГ, РАЗВИТИЕ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 17.06.2011
Дата на приключване: 17.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на устойчив модел за интеграция и мотивация сред учениците от малцинствените общности за социална адаптация и личностна реализация чрез включване в извънкласни занимания и нестандартни форми на обучение
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Информация и публичност
Дейност 3 Сформиране на групи по интереси от учениците от СОУ "Д. Гачев" - Пазарджик
Дейност 4 1. Подготовка 2. Осигуряване на необходимата материална база за провеждане на извънкласните занимания
Дейност 5 Фолклорен състав за музика и танци
Дейност 6 Клуб "Театрал"
Дейност 7 Духов оркестър и мажоретен състав
Дейност 8 АРТ школа
Дейност 9 Клуб "Българският език - мой роден език"
Дейност 10 Школа спорт
Дейност 11 Организиране и провеждане на изяви на клубовете
Дейност 12 1. Подготовка 2. Разработване на програми и методики за работа в мултикултурна среда
Дейност 13 Обучителни сесии за обмяна на опит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 279 554 BGN
Общ бюджет: 275 031 BGN
БФП: 275 031 BGN
Общо изплатени средства: 275 024 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 275 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 55 900 BGN
2012 219 124 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
275 024 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 233 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 47 515 BGN
2012 186 255 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
233 770 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 385 BGN
2012 32 869 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 254 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз