Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0334-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-11003
Наименование: Развитие на човешките ресурси на "Информационно осигуряване"
Бенефициент: Информационно обслужване АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 02.04.2008
Дата на приключване: 02.06.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на адаптивността и производителността на труда на заетите в "Информационно обслужване" АД, както и конкурентноспособността на дружеството чрез обучение на заетите лица
Дейности: Дейност 1. Изграждане на екип Провеждане на официална среща на екипа по проекта с оглед одобряване на работен график на изпълнение на дейностите по проекта
Дейност 2. Провеждане на тръжни процедури Избор на външен подизпълнител. Изготвяне на тръжна документация и организация на търга.
Дейност 3. Прецизиране на времевия гпафик на обученията Изготвяне на график за провеждане на обученията.
Дейност 4. Адаптиране на учебни програми Прецизиране на съдържанието на учебните програми.
Дейност 5. Организация на провеждането на обученията. Закупуване на материали, избор на зали, разпределение на обучаемите по групи и периоди.
Дейност 6. Организиране и провеждане на информационна кампания. Организиране и провеждане на информационна кампания с цел информиране на всички заинтересовани страни. Отпечатване на 300 бр. информационни листовки и осем табели за визуалиция на залите за обучение.
Дейност 7. Подбор на бенефициенти Организиране на тест за определяне на входящото ниво на всеки обучаем.
Дейност 8. Изготвяне на система от критерии за оценка Изготвяне на система от критерии за оценка на активността и представянето на участниците в обученията.
Дейнаст 9. Сключване на договори за обучение. Чрез договорите се регламентират правата и задълженията на всяка адна от страните.
Дейност 10. Провеждане на обучения Общ брой на включените в обучения лица - 173. 6 обучения: 1.Обучение в областта на програмирането с Oracle технологии-25 лица. 2.Обучение в областта на програмирането с Microsoft технологии-50 лица. 3.Обучение в областта на програмирането с SAP технологии-25 лица. 4. Обучение в областта на програмирането с JAVA технологии-30 лица. 5. Мicrosoft бизнес анализ-12 лица. 6. Microsoft управление на проекти-31 лица
Дейност 11. Оценка на обученията Провеждане на изпити и издаване на съответните документи за успешно завършилите курсисти.
Дейност 12. Разпространение на информация за резултатите от проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 112 017 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 22 403 BGN
2009 - 22 403 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 043 BGN
2009 - 19 043 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 361 BGN
2009 - 3 361 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 48 007 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз