Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0248-C0001
Номер на проект: Д01-254/18.11.2011 г.
Наименование: "Образователен модел за интеркултурно обучение и възпитание на ученици от етнически малцинствени групи"
Бенефициент: Център за образование, култура и екология 21 - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 27.05.2011
Дата на приключване: 27.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът да допринесе за подпомагане процеса на социална интеграция на ученици от етнически малцинства чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията им за пълноценно участие в образователния процес в училищата от с. Средище и с. Айдемир, област Силистра.
Дейности: Дейност 1 Подготовка. Разработване на програми,методически ръководства и помагала за учители и ученици за усвояване на български език от билингви.
Дейност 2* Подготовка. Договор за наем, договор с външен изпълнител за организиране на семинар. Обучение на учители за работа в мултикултурна среда и прилагане на билингвални технологии за усвояване на български език.
Дейност 3* Подготовка. Допълнително обучение по български език на ученици от етнически малцинства за развиване на умения за общуване в мултикултурна среда. Договор с външен изпълнител за доставка на материали и консумативи.
Дейност 4* Подготовка. Съхраняване и развиване на културна идентичност на ученици от етническите малцинства. Договор с външен изпълнител за доставка на консумативи и материали.
Дейност 5* Подготовка. Взаимно опознаване на културното многообразие чрез провеждане на традиционни празници на различните етноси, концерти и изложби. Договор с външен изпълнител за транспорт на ученици.
Дейност 6* Подготовка. Осигуряване на информираност и публичност на проекта. Договор с външни изпълнители за изработване на уеб страница и печат на информационни материали.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 895 BGN
Общ бюджет: 175 205 BGN
БФП: 175 205 BGN
Общо изплатени средства: 175 193 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 175 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 39 000 BGN
2012 136 193 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 193 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 33 150 BGN
2012 115 764 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 914 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 850 BGN
2012 20 429 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 279 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз