Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0142-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/58
Наименование: "Проучи историята на едно име" (Училищен клуб по родолюбие)
Бенефициент: Седмо средно общообразователно училище "Найден Геров" - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Развитие на училищната политика за осмисляне на свободното време на учениците с дейности, подпомагащи интелектуалното, духовното, нравственото и физическото им израстване.
Дейности: 1.Учредяване на “Училищен клуб по родолюбие”.
2.Сформиране на работните групи по секции – “ономастика” – 3 групи, “топонимия” – 2 групи и “информационно осигуряване” –2 група и изготвяне на график за сесиите на клуба.
3.Провеждане на анкета за установяване на нивото на информираност на учениците на входа на проекта.
4.1.Живота и дейността на патрона на училището Найден Геров – учениците от с. “ономастика”.
5.Оформление на материалите за Найден Геров за изнасянето им на страницата на училището в Интернет и на табла във фоайето на училището- ученици от с. “инф. осигуряване”.
6.Провеждане на екскурзия до родното място на Найден Геров – гр. Копривщица, свързана с дейността по т.3.1. и т.3.2. – сборна груба от 45 ученици от всички секции.
7.Изработване на рекламен плакат.
8.2.Историята на улицата с името на ген. Колев – с.“топонимия”.
4.2. Историята на улицата с името на Найден Геров – учениците от с. “топонимия”.
8.1. Живота и дейността на ген. Колев - учениците от с. "ономатика"
9.Провеждане на екскурзия до музей “Й. Йовков” - гр. Добрич, разкриваща дейността на писателя, свързана с ген. Колев – “Белия генерал” - сборна група от 60 уч. от всички секции.
10.Оформление на материалите за ген. Колев за изнасянето им на страницата на училището в Интернет – учениците от с. “инф. осигуряване”.
11.1.Историята на улицата и живота и дейността на видни личности, свързани с историята и духовното израстване на гр. Варна (Иван Драсов, Димитър Икономов, кап. Георги Георгиев, Петър Енчев и др. – учениците от с.“ономастика”.
11.2.Историята на старите варненски чешми и техните имена (Добрева чешма, Банала чешма, Дюлгер чешма, Ковшак чешма и др.) – ученици от с. “топонимия”.
12.Провеждане на 6 дневно лятно историкообразователно ателие в района на гр. Троян - родното място на Димитър Икономов - сборна група от 45 ученици от всички секции.
13.Оформление на материалите, събрани от изследванията за видните варненски личности, старите варненски чешми и изнесеното лятно обучение, във връзка с изнасянето им на страницата на училището в Интернет – учениците с. “инф. осигуряване”.
14.Създаване на информационен фонд със събраните да момента материали и оформлението на албуми за всеки проучен обект – учениците от всички секции.
15.Провеждане на викторина.
16.Оформяне на кът с табла във фоайето на училището посветен на 3-ти март с материали оъ изследванията - учениците от с. "инф.осигуряване".
17.2.Историята на улицата и живота и дейността на видни лекари – д-р Басанович, д-р Железкова, д-р Пюскюлиев, д-р Головина и др. – учениците от с. “ономастика”.
17.Провеждане на 3 туристически похода до местностите обект на изследване (Паша дере, Евксиноград, Аладжа манастир) – сборна група от 60 ученици от с.“топонимия” и с. “инф.осигуряване”.
18.Оформяне на презентации за популяризиране дейностите от проекта на Панорамата на варненските средни училища - от с“инф.осигуряване”.
19.Провеждане на 3 туристически похода до местностите обект на изследване (Паша дере, Евксиноград, Аладжа манастир) – сборна група от 60 ученици от с.“топонимия” и с. “инф.осигуряване”.
20.Провеждане на викторина (отборна състезателна игра) с 12 ученици от всички секции, с тематика от направените изследвания.
21.1.Историята на улицата и живота и дейността на баба Рада. – учениците от с. “ономастика”.
21.2.Историята на местността и името Побити камъни - ученици от с. “топонимия”.
22.Попълване на информационния фонд с новите материали и оформяне на материали за изнасянето им на страницата на училището в Интернет.
17.1.Историята на местности в близост до Варна и техните имена (Паша дере, Евксиноград, Аладжа манастир) – ученици от с. “топонимия”.
23.Историята на улицата и живота и дейността на генерали, свързани с освобождението на България – ген. Столетов, ген. Скобелев, ген. Столипин и др.– учениците от с.“ономастика”.
24.Проучвателска дейност:Историята на улицата и историческото събитие на което е наречена – 27-ми юли, 8-ми приморски полк и др. – ученици от с. “топонимия”.
25.Анкета за установяване на нивото на информираност на учениците, желаещи да станат членове на клуба от новите ІХ-ти класове и приемане на нови членове.
26.Представяне на деността по проекта на ежегодната Национална конференция организирана от Община Варна “Хуманизъм и прагматизъм” – екип за орг. и управление.
27.Оформление, печат и разпространение на 100 бр. брошури със синтезирана информация от проучванията по проекта сред учителите по история и гражданско образование в гр. Варна – ученици от всички секции.
28.Провеждане на екскурзия до връх Шипка, гр. Шипка и близки места, свързани с бойните действия за освобождението на България – сборна група ученици от всички секции.
29.Попълване на информационния училищен фонд с последните материали от дейностите по проекта – учениците от с. “инф. осигуряване”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 280 BGN
Общ бюджет: 28 388 BGN
БФП: 28 388 BGN
Общо изплатени средства: 28 374 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 28 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 850 BGN
2009 17 144 BGN
2010 5 380 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 374 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 973 BGN
2009 14 572 BGN
2010 4 573 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 118 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 878 BGN
2009 2 572 BGN
2010 807 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 256 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз