Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0494-C0001
Номер на проект: 3МС-02-169/01.06.2011
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на Центъра за градска мобилност чрез инвестиции в информационната сигурност
Бенефициент: "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на Центъра за градска мобилност чрез инвестиции в информационната сигурност
Дейности: Дейност 1. Разработване и внедряване на СУИС
Дейност 2. Доставка и инсталиране на оборудване.
Дейност 3. Доставка и инсталиране на програмен продукт – Система за следене на наличността, работоспособността и натоварването на ИКТ активите.
Дейност 4. Сертификация на СУИС.
Дейност 5. Одит на проекта.
Дейност 6. Визуализация на дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 046 BGN
Общ бюджет: 176 492 BGN
БФП: 132 369 BGN
Общо изплатени средства: 136 191 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 132 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 136 191 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 191 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 115 762 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
115 762 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 429 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 429 BGN
Финансиране от бенефициента 49 682 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 Брой комплект документи на система за управление на информационната сигурност (ISO 27001:2005) – Наръчник, процедури, политики, планове и др.;
Индикатор 5 Проведено едно еднодневно обучение на персонала ..
Индикатор 6 Проведен един вътрешен одит.
Индикатор 7 Проведен един преглед от ръководството.;
Индикатор 8 Закупено и инсталирано оборудване, съгласно спецификацията.
Индикатор 9 Закупен и инсталиран софтуер, съгласно спецификацията;
Индикатор 10 Проведен един сертификационен одит на два етапа на система за управление на информационната сигурност (ISO 27001:2005);.
Индикатор 11 създадени работни места (брой, включително за мъже и за жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз