Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0400-C0001
Номер на проект: 3МС-02-138/01.06.2011
Наименование: Насърчаване конкурентоспособността на „Кабано ООД”, чрез въвеждане на системи за управление, съгласно международно признати стандарти
Бенефициент: "КАБАНО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: * Подобряване на управлението и оптимизиране на производствения процес, особено в областта на управление на кчеството и управление на околната среда; * Постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти с висока добавена стойност, отговарящи изцяло на международните стандарти за качество и опазване на околната среда; * Увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на предприятието и осигуряване на конкурентни предимства за навлизане и налагане на европейския и световен пазар.
Дейности: 1.1 Подготовка
1.2 Разработване на документите на системите
1.3 Внедряване на системите
2.1 Подготовка на документация за откриване на процедура
2.2 Провеждане на процедура за избор на изпълнител
2.3 Договаряне с избрания доставчик на оборудване
2.4 Доставка и преглед на комплектността на доставката
2.5 Обучение и инструкции за безопасно функциониране на машините
2.6 Монтаж, изпитване и пускане в редовна експлоатация на закупените машини
3.1 Подготвка за сертификация на СУК и СУОС
3.2 Сертификация
4.1 Предоставяне на консултации по изготвяне на проектното предложение
4.2 Визуализация на проекта
4.3 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 134 550 BGN
Общ бюджет: 164 846 BGN
БФП: 123 634 BGN
Общо изплатени средства: 123 634 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 123 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 123 634 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
123 634 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 105 089 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 089 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 545 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 545 BGN
Финансиране от бенефициента 44 850 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Внедрена система за управление на качеството
Индикатор 6 Внедрена система за управление на околната среда
Индикатор 7 Сертифицирана система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004
Индикатор 8 Сертифицирана система за управление на качеството съгласно EN ISO 9001:2008
Индикатор 9 Закупена и внедрена в редовна експлоатация GPS система за контрол, мониторинг и управление в реално време
Индикатор 10 Закупена и внедрена в редовна експлоатация тотална станция за измерване, събиране и трасиране на полеви данни
Индикатор 11 Закупен и внедрен софтуер за създаване, проектиране и управление на строително-информационни модели, 2D чертежи и детайли
Индикатор 12 Закупен и внедрен софтуер за създаване на строително-информационни модели за гражданско строителство
Индикатор 13 Закупен и внедрен софтуер за 2D чертане и проектиране на детайли


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз