Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0348-C0001
Номер на проект: 3МС-02-123/01.06.2011
Наименование: "Въвеждане на интегрирана система по БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005 с цел повишаване на конкурентоспособността във фирма „Вилмат Холдинг” АД
Бенефициент: Вилмат Холдинг АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общите цели, към които е насочен проекта е разрастване на пазарния дял и утвърждаване на дружеството, чрез засилване на конкурентно способността и повишаване на ефективността на вътрешно фирменото управление.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип от фирма „Вилмат Холдинг” АД и разпределение на персоналните отговорности. Взаимодействие, съдействие и комуникация със съответните подизпълнители. Мониторинг по проекта
Дейност 2: Избор на доставчик и договаряне за доставка и въвеждане в експлоатация на кабелен тестер
Дейност 3: Извършване на доставка и въвеждане в експлоатация на кабелен тестер
Дейност 4: Избор на доставчик и договаряне за доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя сървъри
Дейност 5: Извършване на доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя сървъри
Дейност 6: Избор на доставчик и договаряне за доставка и въвеждане в експлоатация на специализиран софтуер
Дейност 7: Извършване на доставка и въвеждане в експлоатация на специализиран софтуер
Дейност 8: Проучване, оценка, избор и договаряне с подизпълнителя по изпълнение на консултантската услуга
Дейност 9: Извършване на консултантската услуга по разработване на СУОС по БДС EN ISO 14001:2005 и интегриране с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008
Дейност 10: Проучване, оценка, избор и договаряне с подизпълнителя по сертификационната услуга
Дейност 11: Изпълнение на сертификационната услуга
Дейност 12: Изготвяне на постоянния график за вътрешна отчетност по проекта и провеждане на тази вътрешна отчетност
Дейност 13: Избор на оправомощено експертно лице за одит по проекта
Дейност 14: Извършване одит по проекта
Дейност 15: Преглед и мониторинг на цялостната документация по изпълнението на проекта от страна на фирмения екип
Дейност 16: Представяне на финалния отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 913 BGN
Общ бюджет: 100 110 BGN
БФП: 75 083 BGN
Общо изплатени средства: 75 083 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 75 083 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 083 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 63 820 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 820 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 262 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 262 BGN
Финансиране от бенефициента 27 304 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Публична политика относно околната среда
Индикатор 6 Програма управление на произв. Отпадъци
Индикатор 7 Пазарно присъствие - процедури за избор на изпълнител


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз