Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0050-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/012-02
Наименование: Изграждане, реконструкция и ремонт на брегоукрепващо съоръжение на река Рударка и река Новаченка за предотвратяване на наводненията в село Новачено, община Ботевград
Бенефициент: Община Ботевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта напълно съответства на общата цел на програмата за подобряване на качеството на живот и работната среда на населението и осигуряване на възможност за устойчиво развитие, чрез предотвратяване на рисковете за живота и здравето на населението от градските агломерации и щетите за тяхното имущество, причинени от наводнения. За постигане на целта се предвижда изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения в коритата на двете реки, преминаващи през с. Новачене, община Ботевград.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за управление и мониторинг на проекта
дейност 2 Провеждане на процедура по избор и възлагане на обществена поръчка на изпълнител и сключване на договор с избран кандидат
дейност 3 Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) (дейността се извършва 7,13 и 17 м. от старта за проекта)
дейност 4 Извършване на строителен надзор (дейността се извършва 7,8 и от 13 до 22 м. от старта на проекта)
дейност 5 Извършване на авторски надзор
дейност 6 Отчитане и одит на проекта
дейност 7 Провеждане на информационни дни и осигуряване на публичност по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 052 394 BGN
Общ бюджет: 955 188 BGN
БФП: 955 188 BGN
Общо изплатени средства: 907 429 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 955 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 561 556 BGN
2013 345 873 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
907 429 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 811 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 502 445 BGN
2013 309 466 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
811 910 BGN
В т.ч. Национално финансиране 143 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 59 111 BGN
2013 36 408 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 519 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз