Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0051-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/571
Наименование: Спортът - основа за физическо, интелектуално и личностно развитие на децата и младежите
Бенефициент: Сдружение "Евромодел"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 02.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване и развитие на добри практики за физическо, интелектуално и личностно развитие на децата
Дейности: 1. Подготовка на екипа на проекта, оформяне на граждански договори, партньорски договори, създаване организация за изпълнение на дейностите по проекта
2. Формиране на групите от деца за организиране на спортните клубове по интереси
3. Съставяне на графици за провеждане на спортни мероприятия и тренировки по съответните видове спорт на всяка група деца (в зависимост от месеца, в който стартира проектът)
4. Изработване на информационни и рекламни материали за публичните мероприятия
5. Откриване на дейностите по проекта с пресконференция в едно от населените места
6. Закупуване на спортни съоръжения, необходими за дейността
7. Провеждане на теоретична подготовка по различните видове спортни дейности
8. Провеждане на тренировки и спортно-анимационни дейности по график за всяко училище
9.* Организиране на турнири и демонстрации за постигнати умения между училищата, с родители и учители
10. Закриване на дейностите по проекта– семинар, пресконференция
11. Отразяване на дейностите по проекта в уеб-сайта на Сдружение „Евромодел”
12.* Изработване и предаване на междинните и окончателни технически и финансови отчети
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 45 312 BGN
Общ бюджет: 44 966 BGN
БФП: 44 966 BGN
Общо изплатени средства: 44 935 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 062 BGN
2009 35 873 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 935 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 703 BGN
2009 30 492 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 195 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 359 BGN
2009 5 381 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 740 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз