Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0569-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на ЦД АД в условията на интегриране на националните капиталови пазари в ЕС, чрез осигуряване на непрекъсваемостта и сигурността на информационните потоци и активи и сертифицирането спрямо ISO 27001:2005
Бенефициент: "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишване на конкурентоспособността на Централен Депозитар АД (ЦД АД), чрез цялостно регламентиране и подобряване на управлението на информационната сигурност като фактор за устойчиво развитие на дружеството на националния и европейския капиталов пазар.
Дейности: Проектен старт
Избор на изпълнители на консултантски услуги и доставка на оборудване
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУИС съгласно стандарт ISO 27001:2005
Избор на изпълнител на сертификационни услуги
Сертифициране на СУИС съгласно стандарт ISО 27001:2005
Финализиране на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интегрити Консултинг" ООД
„СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
СИЕНСИС АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 148 318 BGN
Общ бюджет: 153 915 BGN
БФП: 113 897 BGN
Общо изплатени средства: 113 897 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 113 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 113 897 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 897 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 96 812 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 812 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 085 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 085 BGN
Финансиране от бенефициента 52 112 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Разработени и внедрени системи за управление съгласно международно признати стандарти
Индикатор 6 Сертифицирани системи за управление съгласно международно признати стандарти
Индикатор 7 Реализирани инвестиции, допринасящи за постигане на съотвествие с международно признати стандарти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз