Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0276-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Възможност за повече детски усмивки"
Бенефициент: Целодневна детска градина "ЗОРА", гр. Червен бряг
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 27.05.2011
Дата на приключване: 27.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на съвременен модел на приемна детска градина за образование, обучение възпитание и подготовка на деца от етническите малцинства в община Червен бряг чрез изграждане на добри условия и засилване на мотивация за вклучване в образователния процес.
Дейности: Дейност 1* Подготовка. Разработване на информационни материали за популяризиране на целите, дейностите и резултатите от проекта
Дейност 2 Подготовка. Организация и управление на проекта
Дейност 3 Подготовка. Създаване и дейности на "Детски образователен център"
Дейност 4* Подготовка. Обучение за повишаване квалификацията на учители за работа в мултикултурна среда
Партньори
Партньори:
Община Червен бряг
Изпълнители:
ЕТ 109 Венцислав Велев
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 279 BGN
Общ бюджет: 76 251 BGN
БФП: 76 251 BGN
Общо изплатени средства: 76 251 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 45 660 BGN
2012 30 591 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 251 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 38 811 BGN
2012 26 002 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 814 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 849 BGN
2012 4 589 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 438 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз