Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0060-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/029-03
Наименование: Почистване на речно корито и корекция на р. Селска, в регулацията на с. Чавдар, общ. Чавдар, с цел предотвратяване на наводнения и намаляване на риска от причиняване на щети на местното население
Бенефициент: община Чавдар
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Чавдар
Описание
Описание на проекта: Основната му цел е ограничаване и максимално предотвратяване на щетите и рисковете за живота и имуществото на жителите на с. Чавдар от наводнения, подобряване качеството на околната среда на територията на населеното място и повишаване стандарта на живот на населението. По този начин ще се надградят и доразвият предишни и настоящи инициативи, поети и реализирани от общината, за постигане на устойчиво развитие на населеното място чрез постигането на по-добра защита от природни бедствия, които биха оказали негативен ефект върху социално-икономическото развитие на общината. Чрез изпълнението на конкретния проект, освен създаване на безопасна среда за населението на региона, ще се подобрят и качеството на живот, жизнената и работна среда, които да способстват за поява на бъдещи възможности за развитие на село Чавдар.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип и управление на проекта
дейност 2 Избор на консултант за подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури и възлагане на разработването на тръжна документация
дейност 3 Избор на изпълнители за СМР дейностите
дейност 4 Избор на изпълнител за упражняване на авторски и строителен надзор за извършените СМР дейности
дейност 5 Изпълнение на строително-ремонтните дейности
дейност 6 Осъществяване на авторски и строителен надзор на строителните дейности
дейност 7 Разпространение на информация и публичност
дейност 8 Мониторинг и отчет на изпълнението на проекта
дейност 9 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 899 830 BGN
Общ бюджет: 643 369 BGN
БФП: 637 605 BGN
Общо изплатени средства: 605 725 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 637 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 299 193 BGN
2013 306 532 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
605 725 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 541 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 267 699 BGN
2013 274 265 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
541 965 BGN
В т.ч. Национално финансиране 95 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 494 BGN
2013 32 266 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 761 BGN
Финансиране от бенефициента 7 816 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз