Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0603-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Внедряването на ISO 9001 в „ЕГЕ ГРУП” – гаранция за качество и растеж”
Бенефициент: "ЕГЕ ГРУП" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на нашия проект е създаване на конкурентоспособно предприятие, предлагащо качествени услуги и модерно управление, с оглед развитието на конкурентни предимства на българския и европейския пазар.
Дейности: Дейност 1. Подготвителни дейности
Дейност 2. Управление и отчетност
Дейност 3. Избор на консултантска организация
Дейност 4. Разработване и внедряване на интегрираната система
Дейност 5. Закупуване на планираните активи
Дейност 6. Избор на сертификацираща организация
Дейност 7. Дейности по сертификация
Дейност 8. Визуализация на проекта
Дейност 9. Одит на управлението на финансовите ресурси и отчетността при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ 3МС-02-201/01.06.2012;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 150 000 BGN
Общ бюджет: 192 218 BGN
БФП: 144 164 BGN
Общо изплатени средства: 144 164 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 144 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 144 164 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
144 164 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 122 539 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 539 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 625 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 625 BGN
Финансиране от бенефициента 50 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Получени оферти от консултантски организации за разработване и внедряване на ISO 9001:2008
Индикатор 6 Сключен договор с избраната консултантска организация
Индикатор 7 Проведена диагностика
Индикатор 8 Разработена система за управление на качеството
Индикатор 9 Изготвен пакет тръжни документи за закупуване на планираните активи
Индикатор 10 Сключени договори за одит и визуализация
Индикатор 11 Получени оферти за одит и визуализация
Индикатор 12 Извършен сертификационен одит
Индикатор 13 Получени оферти от сертифициращи организации
Индикатор 14 Въведен в експлоатация софтуер
Индикатор 15 Подписан договор с изпълнител


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз