Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0063-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/011-01
Наименование: "Корекция и почистване на речното корито на р. Топлница в регулацията на град Копривщица"
Бенефициент: Община Копривщица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 22.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Копривщица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е да се подобри качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяването на рискове от наводнения, на жителите на Община Копривщица, чрез осъществяване на мероприятия за предотвъртяване на наводнения върху обект в град Копривщица. Проектът ще подпомогне местното развитие и ще повиши конкурентоспособността и привлекателността не само на Община Копривщица, но и на региона като цяло. Настоящия проект има за цел да подобри техническата инфраструктура на територията на Община Копривщица за защита на населението от наводнения.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 (Подготовка за изпълнение на проекта)
Изпълнение на дейност 2 (Изготвяне на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки)
Изпълнение на дейност 3 (Строителство)
Изпълнение на дейност 4 (Строителен надзор)
Изпълнение на дейност 5 (Авторски надзор)
Изпълнение на дейност 6 (Одит на проекта)
Изпълнение на дейност 7 (Управление на проекта)
Изпълнение на дейност 8 (Приемане на инвестицията и въвеждане на обекта в експлоатация)
Изпълнение на дейност 9 (Отчитане на проекта пред ОПРР и получаване на субсидията)
Изпълнение на дейност 10 (Информираност и публичност на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 045 326 BGN
Общ бюджет: 979 928 BGN
БФП: 979 928 BGN
Общо изплатени средства: 931 005 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 979 928 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 347 571 BGN
2013 599 937 BGN
2014 0 BGN
2015 - 16 503 BGN
931 005 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 832 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 310 984 BGN
2013 536 786 BGN
2014 0 BGN
2015 - 14 766 BGN
833 004 BGN
В т.ч. Национално финансиране 146 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 586 BGN
2013 63 151 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 737 BGN
98 001 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз