Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0252-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-01008
Наименование: Нови знания и умения за подобряване адаптивността на заетите лица от малкия бизнес в сферата на услугите
Бенефициент: Младежки Институт за Европейски Ценности
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 17.04.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на група малки предприятия от сферата на услугите, посредством обучение на заети лица и насърчаване развитието на човешкия ресурс.
Дейности: Дейност 1. Подготвителни дейности за реализация на проекта Назначаване на екипа. Разпределение на задълженията по реализацията на дейностите
Дейност 2. Приемане на план за работа за 2008, от 01.01. до 31.12. Определяне и съгласуване на графици и учебни планове за обучението: уеднаквяване на критериите на преподавателските екипи и изготвяне на график за провеждането на обучението
Дейност 3. Промоция и популяризиране на проекта Даване на начална пресконференция, интервюта, 4 публикации в медиите - 2 в специализирани бизнес издания и 2 в централни медии
Дейност 4. Разработка на промоционни материали Изработване на интернет страница за проекта като самостоятелна рубрика от страницата на ВО, 2 външни рекламни панела, инсталирани в офисите на ВО-1 в София и 1 в Монтана, 10 плаката, визуализиращи проекта, 100 бр. информационни брошури и 2 подготвени power point презентации
Дейност 5. Подготовка на обучителния процес ангажиране на учебните зали, осигуряване на необходимите технически средства, дидактически материали, други материали, необходими за нормалното протичане на учебния процес
Дейност 6. Обучение на 1-ва група по Програма за развитие на мениджърски умения 10 обучаеми ще изучават модулите: Управление на хора и екипи, Управление на проекти, Комуникативни умения, Лидерски умения, Стратегическо мислене, Прогнозиране и планиране за малкия бизнес, Водене на преговори, Умения за е-бизнес
Дейност 7. Обучение на 2-ра група по Програма за развитие на мениджърски умения 10 души ще бъдат обучавани в модулите от дейност 6
Дейност 8. Обучение на 3-та група по Програма за развитие на мениджърски умения 10 обучаеми ще изучават модулите от дейност 6
Дейност 9. Обучение на 1-ва група по Програма за развитие на финансово-счетоводни умения 10 души се обучават в следните специалности: Счетоводство на предприятието, НСС и Международни и счетоводни стандарти, Управленско счетоводство, Финансово-стопански анализ на фирмата, Кредитиране и кредитен анализ, Бизнес оцеляване
Дейност 10. Обучение на 2-ра група по Програма за развитие на финансово-счетоводни умения 9 души се обучават по модулите от дейност 9
Дейност 11. Обучение на 3-та група по Програма за развитие на финансово-счетоводни умения 8 души се обучават по модулите от дейност 9
Дейност 12. Презентация на реализираните дейности Заключителен информационен и обобщаващ семинар на резултатите от проекта. Връчване на сертификати, дипломи и удостоверения на участниците в проекта - гр. София. Втора пресконференция в гр. Монтана
Дейност 13. Представяне на междинни финансови и технически отчети ВО предоставя редовно месечни отчети по изпълнение на проекта, съгласно зададения от ДО график
Дейност 14. Представяне на финален финансов и технически отчет
Партньори
Партньори:
"ММ Трейд" ООД
СЛ Компания АД
Петров ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 56 331 BGN
Общ бюджет: 36 036 BGN
БФП: 36 036 BGN
Общо изплатени средства: 36 034 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 266 BGN
2009 173 BGN
2010 24 595 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 034 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 576 BGN
2009 147 BGN
2010 20 905 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 629 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 690 BGN
2009 26 BGN
2010 3 689 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 405 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз