Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0269-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-01004
Наименование: Обучения за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетенции на заети лица в малкия туристически бизнес
Бенефициент: Агенция за професионално развитие и адаптация ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 07.04.2008
Дата на приключване: 07.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обучения за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетенции на заети лица
Дейности: Дейност 1. "Информиране и публичност на проекта, на финансовия принос на ЕСФ и на хоризонталните принципи" чрез публикации в уеб сайтове и медии да се информират заинтересованите целеви аудитории за обхвата и очакваните резултати от изпълнението на проекта като част от ОП "РЧР", осъществяван с финансовата подкрепа на ЕСФ
Дейност 2. "Учебно-методическо и организационно-техническо осигуряване на учебния процес" сформиране на преподавателски екипи, подготвяне на учебни пакети за обучаемите, осигурявана на учебни материали и пособия, изготвяне на учебни планове и подходящи условия за провеждане на обучението
Дейност 3. "Провеждане на квалификационни курсове за съответните професии и специалности" стартиране на съответните квалификационни курсове, сформиране на специализирани учебни групи, провеждане на практическо обучение, провеждане на консултации на обучаваните, мониторинг и контрол върху хода и качествата на обучението, водене на учебна документация
Дейност 4. "Завършване и удостоверяване на професионалното обучение" подготовка на дейността: приемане на решения за допускане на участниците в обучението до държавен изпит;приемане на задания и конспекти за държавните изпити;самостоятелна подготовка на обучаемите за държавните изпити. Изпълнение на дейността - назначаване на комисии за провеждане на държавните изпити, провеждане на държавните изпити по теория и по практика, оформяне свидетелства за професионална квалификация и връчването им на успешно завършилите
Дейност 5. "Осигуряване на устойчивост на проекта и мултиплициране на постигнатите резултати" изготвяне на аналитичен доклад на резултатите от изпълнението на проекта. Извличане на поуки от придобития опит за професионално обучение, изпращане на аналитичния доклад до заинтересованите ведомства и институции - МТСП,АЗ, МОН, НАПОО, АНМСП и др.;изготвяне на брошура за основните резултати;изготвяне на прес-бюлетин и провеждане на пресконференция
Дейност 6. "Отчитане изпълнението на проекта" изготвят се финални технически и финансови отчети, довършителна работа по приключване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 241 267 BGN
Общ бюджет: 208 032 BGN
БФП: 208 032 BGN
Общо изплатени средства: 208 032 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 208 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 612 BGN
2009 154 073 BGN
2010 49 347 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
208 032 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 176 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 920 BGN
2009 130 962 BGN
2010 41 945 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
176 827 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 692 BGN
2009 23 111 BGN
2010 7 402 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 205 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз