Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.4.01-0010-C0001
Номер на проект: 0049-УО-1.4
Наименование: Подпомагане на дейността и допълнително засилване на административния капацитет на Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ” чрез финансиране на възнагражденията на служители в Управляващия орган, назначени по трудово правоотношение.
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2011
Начална дата: 09.03.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Допълнително засилване на административния капацитет на УО на ОПТП и подпомагане изпълнението на функциите му по управление и изпълнение на Оперативна програма „Техническа Помощ” посредством назначаване на допълнителен брой служители на трудово правоотношение.
Дейности: ДЕЙНОСТ: финансиране на възнаграждението на служителите-сътрудници по управление на европейски проекти и програми, назначени по трудово правоотношение ДЕЙНОСТ: До 28.12.2012 г. финансиране на възнаграждението на служителите-сътрудници по управление на европейски проекти и програми, назначени по трудово правоотношение – в т.ч.: - основните и допълнителните трудови възнаграждения по Кодекса на труда (вкл. възнагражденията, изплащани при ползване на платен годишен отпуск); - разходите за задължителните социални и здравни осигурителни вноски за сметка на работодателя, дължими във връзка с тези възнаграждения. От 28.12.2012 г. финансиране на възнагражденията и други, свързани с тях разходи за сметка на работодателя за служителите – сътрудници по управление на европейски проекти и програми, назначени в УО на ОПТП по трудово правоотношение – в т.ч.: - брутните трудови възнаграждения по Кодекса на труда, в които не се включват изплатените възнаграждения за отпуски на служителите, с изключение на платения годишен отпуск; - разходите за задължителните социални и здравни осигурителни вноски за сметка на работодателя, дължими във връзка с тези възнаграждения; - разходите за сметка на работодателя за обезщетения при ползване на отпуск за временна неработоспособност. Целта на тази дейност е засилване на административния капацитет и постигане на по-добра ефективност в работата на УО чрез подпомагане на дейността му. Използването на допълнителна експертиза ще има реален принос за постигане целта на тази дейност. Наетите сътрудници ще участват в ежедневнота дейност по управление и изпълнение на програмата паралелно с останалите служители в дирекция ОПТП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 350 795 BGN
Общ бюджет: 1 155 131 BGN
БФП: 1 155 131 BGN
Общо изплатени средства: 1 054 999 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 155 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 60 299 BGN
2012 37 766 BGN
2013 599 807 BGN
2014 208 179 BGN
2015 148 948 BGN
1 054 999 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 981 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 51 255 BGN
2012 32 101 BGN
2013 509 836 BGN
2014 176 952 BGN
2015 126 606 BGN
896 749 BGN
В т.ч. Национално финансиране 173 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 045 BGN
2012 5 665 BGN
2013 89 971 BGN
2014 31 227 BGN
2015 22 342 BGN
158 250 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалено текучество на персонала на бенефициентите за година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз