Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-2.4.01-0001-C0001
Номер на проект: 0047-ЦКЗ-2.4
Наименование: Поддържане и обновяване на информационната среда за работа на ИСУН
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2011
Начална дата: 09.03.2011
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Гарантиране на сигурен и непрекъсваем процес на работата на ИСУН.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1: Закупуване и доставка на техника и софтуер за ИСУН Описание на дейността: За изпълнението на дейност 1 се предвижда да бъде закупено и доставено техническо и комуникационно оборудване и софтуер за ИСУН. В оборудването ще се включат сървърни конфигурации за основното помещение и за резервиране на услугата по техническа спецификация (общо 3 бройки – 2 за основното помещение и 1 за резервиране на услугата), два броя специализиран сървърен шкаф за монтаж и съхранение на сървърните конфигурации, два броя независими захранващи устройства, петнадест харддиска с обем един терабайт, устройства за съхранение на данните на магнитен носител тип «лента», рутери, софтуер за споделена работа в Интернет, специализиран софтуер за база данни, лицензии за работа със софтуера за споделена работа в Интернет и софтуера за база данни, софтуер тип «защитна стена», един брой 1x10/100/1000 MBit Switch. Тази техника ще бъде използвана за изграждането на основен сървърен комплекс и резервен сървърен комплекс (disaster recovery centre) за нуждите на ИСУН – cold swap, с време за реакция 2 часа, ще се прави пълно дублиране, с ежедневен backup на данните. В офертата на доставчиците ще се изисква и включване на разходите за гаранционна техническа поддръжка на софтуера и хардуера за периода на изпълнение на проекта. . В разходите по дейността са включени и разходи за провеждане на процедура за избор на изпълнител, включително за подготовка на документация и провеждането на оценителни комисии. Закупеното техническо и комуникационно оборудване ще бъде използвано за осигуряване процеса на физическото преместване на ИСУН от ИТ-средата на Министерство на финансите към тази на администрацията на Министерския съвет, което се налага след прехвърлянето на ЦКЗ и на функциите по „развитието, управлението и поддръжката на ИСУН” от Министерството на финансите към администрацията на МС. Поради спецификата на ИСУН и необходимостта от нейното постоянно развитие следва да бъдат осигурени условия, които да гарантират непрекъснатост и надеждност в работния процес на системата. За постигане на целите на проекта ще бъде закупено ново хардуерно и комуникационно оборудване, което ще намали риска от технически проблеми и ще осигури достатъчен капацитет за съхранение на данните и документите прикачвани в системата, което ще намали вероятността от необходимост за бъдещо надграждане на системата до края на програмния период. Основният сървърен комплекс ще се помещава в сградата на Минситерски съвет, а резервният в административна сграда, чиито сървърни помещения отговарят на изискванията за Disaster Recovery Centre. Окончателното местоположение на резервният сървърен комплекс ще се уточни в техническата документация за обществената поръчка. Дейността надвишава изискванията на Оперативна програма „Техническа помощ” за максимална продължителност, тъй като предвижда техническа поддръжка на закупеното оборудване за срок от 40 месеца, с цел минимизиране на риска от сривове в дейността. Дейностите по инсталиране на системата върху новите конфигурации в основния и резервния сървърни комплекси, тестването и пускането в действие, ще се финансират по проект на дирекция „ИСУСЕС”, който ще се финансира по ОПТП, приоритетна ос 2, мярка на подкрепа 1.
ДЕЙНОСТ 2: Осигуряване на интернет свързаност за ИСУН Описание на дейността: В изпълнение на дейността ще бъде осигурена необходимата Интернет свързаност на ИСУН, която ще гарантира непрекъснатост и надеждност в работния процес на системата. Ще бъде закупен голям комуникационен капацитет, използван специално за нуждите на ИСУН, като ще бъдат използвани двама различни доставчици за да се минимизират последствията от евентуален срив в комуникационните канали на единия от доставчиците. Осигуряването на бърз и надежден Интернет достъп ще позволи едновременната работа на голям брой потребители на системата, както от управляващите органи така и бенефициенти. В разходите по дейността са включени и разходи за провеждане на процедура за избор на изпълнител, включително за подготовка на документация и провеждането на оценителни комисии. Дейността надвишава изискванията на Оперативна програма „Техническа помощ” за максимална продължителност, с цел минимизиране на риска от сривове в дейността.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 917 000 BGN
Общ бюджет: 785 205 BGN
БФП: 785 205 BGN
Общо изплатени средства: 591 176 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 785 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 183 400 BGN
2012 550 200 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 142 424 BGN
591 176 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 667 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 155 890 BGN
2012 467 670 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 121 061 BGN
502 499 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 27 510 BGN
2012 82 530 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 21 364 BGN
88 676 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Основен сървърен комплекс
Индикатор 2 Резервен сървърен комплекс
Индикатор 3 Комуникационни канали за ИСУН


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз